Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w budynkach magazynowych nr 11 i nr 32 w Sulejówku

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809 ogłasza przetarg

 • Adres: 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6883888 , fax. 22 6883868
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809
  ul. Juzistek 2 2
  05-131 Zegrze, woj. mazowieckie
  tel. 22 6883888, fax. 22 6883868
  REGON: 14291704000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynkach magazynowych nr 11 i nr 32 w Sulejówku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu pomieszczeń w budynków magazynowych nr 11 i nr 32 w Sulejówku. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ dokumenty w szczególności: a) specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót - zał. 2 nr do SIWZ, b) przedmiar robót- ślepy kosztorys - zał. nr 10 do SIWZ, c) zestawienie materiałowe - zał. nr 11 do SIWZ, d) zestawienie stolarki okiennej - zał. nr 12 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.army.mil.pl, oraz www.26wog.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach