Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zwoleń

Gmina Zwoleń ogłasza przetarg

 • Adres: 26-700 Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6762210 , fax. 48 6762418
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zwoleń
  Plac Kochanowskiego 1 1
  26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
  tel. 48 6762210, fax. 48 6762418
  REGON: 67022343900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zwoleń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zad.1 Zimowe utrzymanie dróg Opis: a/ Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie ok. 60 km dróg gminnych i ulic lokalnych miejskich na terenie Gminy Zwoleń, polegające na odśnieżaniu w ilości 2000 km. Wykonawca zorganizuje na terenie miasta Zwoleń punkt alarmowy zgłoszeń z dostępnym numerem telefonu. Wykonawca ma obowiązek podstawić sprzęt w ciągu 1 godziny od czasu zgłoszenia. Wykonawca zabezpieczy sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy b/ Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymaniu ok. 60 km dróg gminnych i ulic lokalnych miejskich na terenie Gminy Zwoleń, polegające na usuwaniu śliskości w ilości 2600 km według załączonej do niniejszej umowy mapy ulic i dróg na terenie gminy Zwoleń zawierającej kolejność ośnieżania dróg gminnych . Za piaskarką ma pozostać widoczny na całej szerokości jezdni ślad rozsypanych środków uszorstniających. Materiał uszorstaniający (mieszanka piachu z domieszką soli) należy stosować zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005r Nr 230 poz. 1960). Wykonawca zorganizuje na terenie miasta Zwoleń punkt alarmowy zgłoszeń z dostępnym numerem telefonu. Wykonawca ma obowiązek podstawić sprzęt w ciągu 1 godziny od czasu zgłoszenia. Wykonawca zabezpieczy materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Mieszanka soli z piachem powinna mieć proporcję: 10%-soli, 90%-piachu Sól drogowa powinna być stosowana wg normy Pn -86/c-84081/02 oraz musi posiadać pozytywną opinię wydaną przez Instytut Badawczy dróg i Mostów w Warszawie oraz Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Piasek powinien posiadać uziarnienie do 2 mm, wg normy PN-11113:1996 i musi posiadać atest .Całkowita odpowiedzialność za stosowanie materiałów niezgodnych w wymogami ciąży na Wykonawcy robót. Zad.2 Zimowe utrzymanie dróg Opis: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymaniu ok. 60 km dróg gminnych i ulic lokalnych miejskich na terenie Gminy Zwoleń, polegające na odśnieżaniu za pomocą koparko-ładowarki w ilości 600 godzin. Wykonawca zorganizuje na terenie miasta Zwoleń punkt alarmowy zgłoszeń z dostępnym numerem telefonu. Wykonawca ma obowiązek podstawić sprzęt w ciągu 1 godziny od czasu zgłoszenia. Wykonawca zabezpieczy sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Zad.3 Zimowe utrzymanie dróg Opis: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymaniu ok.60 km dróg gminnych i ulic lokalnych miejskich na terenie Gminy Zwoleń, polegające na odśnieżaniu za pomocą równiarki w ilości 600 godzin. Wykonawca zorganizuje na terenie miasta Zwoleń punkt alarmowy zgłoszeń z dostępnym numerem telefonu. Wykonawca ma obowiązek podstawić sprzęt w ciągu 1 godziny od czasu zgłoszenia. Wykonawca zabezpieczy sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolen.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach