Przetargi.pl
Wykonanie badania Transparentność działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - analiza, ocena, rekomendacje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4590000 , fax. 022 4590201
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  ul. Konstruktorska 3a 3a
  02-673 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4590000, fax. 022 4590201
  REGON: 14213712800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nfosigw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie badania Transparentność działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - analiza, ocena, rekomendacje
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu badania Transparentność działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - analiza, ocena, rekomendacje. Zamówienie będzie obejmowało: - Sporządzenie analizy i oceny obowiązujących w NFOŚiGW przepisów wewnętrznych, procedur, regulaminów, instrukcji postępowania i innych prawnych dokumentów o charakterze regulacyjnym pod kątem przejrzystości działań Narodowego Funduszu oraz identyfikacji ryzyka wystąpienia konfliktu interesów - Dokonanie identyfikacji kluczowych grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, a następnie zidentyfikowanie i przeanalizowanie działań i procesów istotnych dla oceny zarówno możliwości zaistnienia potencjalnego konfliktu interesów jak i przejrzystości działania NFOŚiGW jako instytucji oraz działań poszczególnych osób, - Dokonanie oceny zidentyfikowanych działań i procesów pod kątem potencjalnego ryzyka wystąpienia konfliktu interesów lub braku transparentności działania, w szczególności w zakresie umów zawartych z podmiotami powiązanymi, - Przedstawienie rekomendacji dotyczących dalszych kierunków działań i możliwości rozwiązań, propozycji mechanizmów i regulacji, dzięki którym wykluczona zostałaby możliwość zaistnienia konfliktu interesów w przyszłości oraz zapewniona lepsza transparentność działań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II i III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BGK III O/Warszawa 28 1130 1062 0000 0109 9520 0001. Zaleca się, aby przelew wskazywał numer referencyjny i nazwę postępowania. Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć, najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Dokument powinien być złożony w formie, która gwarantować będzie Zamawiającemu możliwość skorzystania z kwoty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Sposób i metoda wykonania badania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfosigw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach