Przetargi.pl
Opracowanie Programu Restrukturyzacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Instytut Psychiatrii i Neurologii ogłasza przetarg

 • Adres: 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4582528 , fax. 022 4582731
 • Data zamieszczenia: 2013-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Psychiatrii i Neurologii
  ul. Sobieskiego 9 9
  02-957 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4582528, fax. 022 4582731
  REGON: 00028850900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipin.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: JBR

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie Programu Restrukturyzacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Analiza obecnej sytuacji ekonomicznej Instytutu Analiza stanu zadłużenia Analiza struktury przychodów i kosztów oferowanych usług , Analiza organizacji Instytutu , Analiza wykorzystania majątku trwałego Analiza produktu Oszacowanie kosztów działalności naukowo badawczej prowadzonej na terenie Instytutu Analiza SWOT Przedstawienie rekomendacji w zakresie: stanu zatrudnienia i metod jego optymalizacji struktury organizacyjnej kierunku rozwoju usług medycznych optymalizacji polityki lekowej szpitala możliwych kierunków restrukturyzacji zadłużenia Określenie sytuacji ekonomicznej w tym prognoz finansowych na najbliższe 5 lat, jaka powinna zostać osiągnięta po wdrożeniu opracowanego planu restrukturyzacji , a w szczególności: prognozę kosztów i przychodów ze sprzedaży usług bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie przepływów pieniężnych analizę wskaźnikową - wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności , wskaźniki zadłużenia analizę wrażliwości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www,ipin.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach