Przetargi.pl
Ciechanów. Zamek Książąt Mazowieckich /XIV w./: prace konserwatorskie kurtyny północnej murów zewnętrznych zamku oraz zewnętrzne fragmenty kurtyny wschodniej i zachodniej wraz z koroną.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Warszawska 61A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6725346, 6729458 , fax. 023 6725346
 • Data zamieszczenia: 2013-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Szlachty Mazowieckiej
  ul. Warszawska 61A 61A
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 023 6725346, 6729458, fax. 023 6725346
  REGON: 13044811600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumciechanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ciechanów. Zamek Książąt Mazowieckich /XIV w./: prace konserwatorskie kurtyny północnej murów zewnętrznych zamku oraz zewnętrzne fragmenty kurtyny wschodniej i zachodniej wraz z koroną.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: - prac konserwatorskich przy kurtynie północnej - strona północna zewnętrzna: korona muru 89,00 m2; zewnętrzne lico ceglane 584,00 m2; zewnętrzne lico kamienne 105,00 m2 - prac konserwatorskich przy kurtynie północnej - strona wschodnia i zachodnia, fragment zewnętrzny z koroną: korona muru 47,20 m2; zewnętrzne lico ceglane 273,00 m2; zewnętrzne lico ceglane 38,00 m2 2.Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac 1.Wstępna dezynfekcja powierzchni muru 2.Mechaniczne usunięcie wszystkich zapraw cementowych i cementowo-wapiennych 3.Mechaniczne usunięcie wszystkich szlicht cementowych z korony murów oraz tarasów na basztach oraz niesprawnej izolacji przeciwwilgotnościowej 4.Mechaniczne usunięcie wtórnych przemurowań korony murów 5.Wstępne wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegieł, zapraw 6.Zachowanie wszystkich wapiennych tynków 7.Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego i kamiennego z powierzchniowych zabrudzeń 8.Ustabilizowanie spękań muru oraz odspojonego oblicowania w narożniku północno-zachodnim 9.Odsolenie silnie zasolonych fragmentów murów 10.Wzmocnienie cegieł 11.Wzmocnienie zapraw w murze ceglanym 12.Uzupełnienie ubytków w cegłach 13.Uzupełnienie ubytków w zaprawach spoinujących mur ceglany 14.Spoinowanie muru oraz częściowe przemurowanie korony murów 15.Wymiana cegieł 16.Uzupełnienie ubytków w zaprawach spoinujących mur kamienny 17.Scalenie kolorystyczne zapraw 18.Zabezpieczenie korony murów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454531008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia Wadium w wysokości 10.000 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumciechanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach