Przetargi.pl
Modernizacja wraz z rozbudową Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 08-400 Garwolin, Al. Legionów 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 682 16 93 , fax. 25 684 32 04
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.
  Al. Legionów 11 11
  08-400 Garwolin, woj. mazowieckie
  tel. 25 682 16 93, fax. 25 684 32 04
  REGON: 14203287200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smwg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja wraz z rozbudową Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Modernizacja wraz z rozbudową Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujący zakres robót: - roboty wykończeniowe - instalacje c.o. - instalacje wod-kan., - roboty towarzyszące - instalacje elektryczne 3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. następujące roboty towarzyszące do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca: - urządzenie placu budowy, - zapewnienie tymczasowych przejść i przejazdów, - zabezpieczenie istniejących przewodów kolidujących z nowobudowanymi, 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (zał. do SIWZ) 5. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga aby oferta zabezpieczona były wadium w wysokości: 18000,00 zł (słownie: osiemnaści tysięcy złotych), informacje dotyczące wadium znajdują się w II rozdziale SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.smwg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach