Przetargi.pl
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 00-184 Warszawa, ul. St. Dubois 5A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5970927 , fax. 022 5970937
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  ul. St. Dubois 5A 5A
  00-184 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5970927, fax. 022 5970937
  REGON: 00137770600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csioz.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: I.WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 200,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście złotych). II.FORMA WADIUM Wadium może być wniesione wyłącznie w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy. III.TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I. 2)W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 42 1010 1010 0064 4813 9120 0000. W takiej sytuacji Wykonawca wraz z ofertą winien przedłożyć potwierdzenie dokonania przelewu (wpłaty wadium). 3)Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4)W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji, poręczenia. Oryginał gwarancji, poręczenia powinien być załączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z Ustawą. Dokument taki winien być sporządzony w języku polskim. Oprócz oryginału dokumentu Wykonawca winien przedłożyć kopię gwarancji, poręczenia potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oryginały przedmiotowych dokumentów zostaną zwrócone Wykonawcom w terminach wynikających z Ustawy. Jeśli gwarancja, poręczenie zostaną przedłożone w języku innym, niż polski Zamawiający wymaga przedłożenia ze strony Wykonawcy tłumaczenia takiego dokumentu na język polski. 5)Wadium w pieniądzu winno być wniesione z następującym tytułem płatności: WADIUM - CSIOZ.WZP.6151.10.2013 6)Z dokumentu wadium wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie, że poręczyciel, gwarant w każdym z przypadków, dla których Ustawa przewiduje zatrzymanie wadium, wypłaci należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od pierwszego żądania Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty wyznaczonej przez Zamawiającego, w której upływa termin składania ofert. 7)Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także niewniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.csioz.gov.pl/zamowienia.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach