Przetargi.pl
USŁUGI EDUKACYJNE OBEJMUJĄCE PROWADZENIE ZAJĘĆ W PROJEKCIE WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, DZIAŁANIE 9.1.2.

Gmina Izabelin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-080 Izabelin, ul. 3. Maja 42
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 722 89 30 , fax. 022 722-80-06
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Izabelin
  ul. 3. Maja 42 42
  05-080 Izabelin, woj. mazowieckie
  tel. 022 722 89 30, fax. 022 722-80-06
  REGON: 01327186100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izabelin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI EDUKACYJNE OBEJMUJĄCE PROWADZENIE ZAJĘĆ W PROJEKCIE WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, DZIAŁANIE 9.1.2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu >Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci< w terminie od 28 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Izabelin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.izabelin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach