Przetargi.pl
Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Debrznie przy ul. Królewskiej 8

Urząd Miasta i Gminy w Debrznie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8335366 , fax. 059 8335351
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Debrznie
  ul. Traugutta 2 2
  77-310 Debrzno, woj. pomorskie
  tel. 059 8335366, fax. 059 8335351
  REGON: 00053021200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bebrzno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Debrznie przy ul. Królewskiej 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na zadaniu : Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Debrznie przy ul. Królewskiej 8 z zakresem rzeczowym : Zakres robót: 1. Roboty instalacyjne: roboty demontażowe, wymiana elementów sieci, wykonanie podejść, wymiana armatury, wymiana grzejników, roboty wyburzeniowe, roboty wykończeniowe; 2. Roboty budowlane: roboty rozbiórkowe (przygotowawcze), wymiana stolarki drzwiowej, ułożenie płytek ceramicznych na ścianach, ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych na podłogach, gładzie gipsowe na sufitach i ścianach, obudowa pionów kanalizacyjnych, malowanie, wymiana kratek wentylacyjnych; 3. Roboty elektryczne: wymiana opraw hermetycznych; Uwaga: rodzaj i kolorystyka płytek ceramicznych i gresu do uzgodnienia z Inwestorem Uwaga : Wykonawca przed sporządzeniem wyceny oferty winien dokonać wizji lokalnej na obiekcie i sprawdzenia załączonych przedmiarów. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach na podstawie których należy sporządzić wycenę zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN do terminu składania ofert. Decyduje data wpływu środków na konto Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.debrzno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach