Przetargi.pl
Przeprowadzenie badań w ramach projektu Pomorski barometr zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego i sporządzenie raportów końcowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3009340, 3009351 , fax. 0-58 3009343
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
  ul. Podwale Przedmiejskie 30 30
  80-824 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3009340, 3009351, fax. 0-58 3009343
  REGON: 19203519100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie badań w ramach projektu Pomorski barometr zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego i sporządzenie raportów końcowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badań w ramach 3-letniego projektu Pomorski barometr zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego, analiza uzyskanych danych, opracowanie wyników i rekomendacji oraz przygotowanie prezentacji i raportów. Projekt realizowany będzie w latach 2011-2013. 1. Cele badań Cel główny: Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego oraz określenie możliwych kierunków działań redukujących niedopasowania popytu i podaży pracy. Cele szczegółowe: 1.1 Uzyskanie pogłębionych informacji na temat zapotrzebowania na zawody w województwie pomorskim oraz ustalenie profilu kompetencyjnego w branżach strategicznych dla rynku pracy (branże strategiczne dla rynku pracy w województwie pomorskim to branże generujące najwięcej miejsc pracy i/lub o istotnym znaczeniu gospodarczym i potencjale rozwojowym). 1.2 Rozpoznanie zakresu oraz przyczyn niedostosowania popytu i podaży pracy oraz określenie możliwych sposobów ich eliminacji. 2. Zakres przedmiotowy Zamówienie obejmuje przeprowadzenie 3 cykli badań. Cykl badań obejmuje: 2.1 Badanie ilościowe pracodawców - zebrane zostaną dane o zawodach, na które istnieje w przedsiębiorstwach największe zapotrzebowanie, wraz ze wskazaniem wymaganych kwalifikacji i umiejętności; na jakie stanowiskaw jakich zawodach najtrudniej jest zrekrutować pracowników (z uwzględnieniem przyczyn). Badanie pozwoli określić bieżące i przyszłe potrzeby kadrowe pracodawców oraz ewentualne potrzeby szkoleniowe w perspektywie półrocznej. Badanie powinno umożliwić zebranie danych m.in. o: 2.1.1 Popycie na pracowników zgłaszanym przez pracodawcę w ciągu ostatnich 6 miesięcy - ile osób i na jakie stanowiska zatrudniono? (analiza zebranego materiału powinna być dokonana w oparciu o kod 4-cyfrowy Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy); Jakie wymagania stawiano przed kandydatami?; 2.1.2 Liczbie aktualnie wakujących stanowisk w firmie; 2.1.3 Aktualnie prowadzonych rekrutacjach - na jakie stanowiska? - (analiza wg kodu 4-cyfrowego Klasyfikacji zawodów i specjalności); jakie wymagania są stawiane przed kandydatami?; 2.1.4 Planach zatrudnieniowych pracodawców - czy w okresie najbliższych 6 miesięcy planowane jest zwiększenie zmniejszenie zatrudnienia? Na jakich stanowiskach? (analiza wg kodu 4-cyfrowego Klasyfikacji zawodów i specjalności); 2.1.5 Przyczynach zwiększenia zmniejszenia stanu zatrudnienia w firmie; 2.1.6 Problemach z obsadzaniem stanowisk - na jakie stanowiska/ w jakich zawodach najtrudniej jest zrekrutować pracownika i dlaczego? (analiza wg kodu 4 cyfrowego Klasyfikacji zawodów i specjalności); 2.1.7 Wielkości badanego podmiotu/przedsiębiorstwa (wg podziału 10-49, 50-249, 250 i więcej pracowników ); 2.1.8 Rodzaju prowadzonej przez firmę działalności (wg PKD 2007 ; z możliwością agregacji zebranych danych w analizach w uzgodnieniu z Zamawiającym); 2.1.9 Lokalizacji siedziby pracodawcy (analiza zebranego materiału w podziale na podregiony wg GUS ); 2.1.10 Formie własności przedsiębiorstwa (sektor prywatny publiczny). 2.2 Badanie jakościowe pracodawców (dwukrotnie w latach 2012 i 2013) skierowane do podmiotów działających w branżach strategicznych dla rynku pracy województwa - pozwoli uzupełnić i uszczegółowić zebrany materiał (m.in. badanie ilościowe pracodawców, desk research) o opinie pracodawców na temat: 2.2.1 perspektyw rozwoju branż, w których funkcjonują; 2.2.2 oceny kompetencji aktualnie zatrudnionych pracowników i potencjalnych kandydatów do pracy; 2.2.3 pożądanych kierunków poprawy kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy. Zagadnienia szczegółowe do podjęcia w trakcie wywiadów: 2.2.2.1 ocena możliwości rozwoju branży, w której działa pracodawca; 2.2.2.2 przewidywane zmiany w sytuacji podmiotu; 2.2.2.3 wpływ przewidywanych zmian na zapotrzebowanie na pracowników; 2.2.2.4 struktura zatrudnienia w podmiocie; 2.2.2.5 zakres wymagań koniecznych do spełnienia przez pracujących na stanowiskach o największym zapotrzebowaniu najtrudniejszych do obsadzenia; 2.2.2.6 metody rekrutacji pracowników (z uwzględnieniem zakresu współpracy z instytucjami rynku pracy ); 2.2.2.7 problemy z obsadzaniem stanowisk - Jakie trudności występują w znalezieniu odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska? Jakich stanowisk/ zawodów dotyczą trudności? (analiza wg kodu 4 cyfrowego Klasyfikacji zawodów i specjalności); Jak długo wakaty pozostają nieobsadzone? Jakie są przyczyny braku możliwości obsadzenia tych stanowisk? 2.2.2.8 opinie na temat systemu kształcenia - Czy zdaniem pracodawców szkoły dobrze przygotowują absolwentów do pracy w określonych zawodach? Jeżeli nie, to jakich kwalifikacji i umiejętności brakuje absolwentom?; 2.2.2.9 współpraca z uczelniami wyższymi. 2.3 Badanie agencji zatrudnienia - badania ilościowe i jakościowe powinny umożliwić uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: 2.3.1 W jakich branżach najczęściej działają pracodawcy poszukujący pracowników za pomocą agencji zatrudnienia (wg PKD 2007)? 2.3.2 W jakich zawodach pracodawcy najczęściej poszukują pracowników (analiza wg kodu 4 cyfrowego Klasyfikacji zawodów i specjalności)? 2.3.3 Jakich kompetencji najczęściej wymagają pracodawcy od poszukiwanych pracowników (analiza wg kodu 4 cyfrowego Klasyfikacji zawodów i specjalności)? 2.3.4 Posiadanie jakich kwalifikacji i umiejętności może znacznie ułatwić znalezienie zatrudnienia? 2.3.5 W jakich zawodach najłatwiej jest znaleźć zatrudnienie, a w jakich najtrudniej (analiza wg kodu 4 cyfrowego Klasyfikacji zawodów i specjalności)? 2.3.6 Dla jakich osób najłatwiej jest znaleźć zatrudnienie, a dla jakich najtrudniej (charakterystyka uwzględniająca wykształcenie, umiejętności, doświadczenie zawodowe, cechy osobowe)? 2.3.7 Czy w ostatnim półroczu w porównaniu do lat wcześniejszych zauważalne są zmiany w zakresie zgłaszanego zapotrzebowania na pracowników, tzn. które branże zgłaszają mniejsze, a które większe zapotrzebowanie na pracowników? W jakich zawodach wzrosło, a w jakich zmalało zapotrzebowanie na pracowników (analiza wg kodu 4 cyfrowego Klasyfikacji zawodów i specjalności)? 2.3.8 W jakich zawodach trudno jest znaleźć pracowników i dlaczego (analiza wg kodu 4 cyfrowego Klasyfikacji zawodów i specjalności)? 2.3.9 Czy agencja zatrudnienia współpracuje z instytucjami rynku pracy? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? 2.3.10 Jaki rodzaj pracy oferują agencje zatrudnienia osobom poszukującym pracy (np. praca w oparciu o umowę o pracę, w oparciu o umowy cywilnoprawne)? 2.3.11 Jak agencje zatrudnienia postrzegają swoją rolę na rynku pracy i jak widzą swoje perspektywy? 2.4 Badanie powiatowych urzędów pracy (PUP) z terenu woj. pomorskiego - zbadanie opinii na temat bilansu popytu i podaży na kwalifikacje na lokalnych rynkach pracy, w jaki sposób pozyskiwane są oferty pracy, w jakich zawodach osobom bezrobotnym i poszukującym pracy najłatwiej jest znaleźć zatrudnienie, a w jakich najtrudniej i dlaczego; Zagadnienia szczegółowe do podjęcia w trakcie wywiadów: 2.4.1 W jaki sposób PUP pozyskuje oferty pracy (czy pracodawcy sami zgłaszają zapotrzebowanie, czy pracownicy PUP poszukują wolnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach)? 2.4.2 Jakie trudności związane ze złożeniem oferty pracy w PUP zgłaszają pracodawcy? 2.4.3 Na jakie zawody pracodawcy najczęściej zgłaszają zapotrzebowanie (analiza wg kodu 4 cyfrowego Klasyfikacji zawodów i specjalności)? 2.4.4 Na jakie zawody istnieje na lokalnym rynku pracy duże zapotrzebowanie, lecz pracodawcy nie kierują takich ofert do PUP? 2.4.5 Czy wśród zarejestrowanych w PUP bezrobotnych znajdują się odpowiedni kandydaci na zgłoszone przez pracodawców oferty pracy? Jeśli nie - jakich kompetencji brakuje bezrobotnym i jak można te braki uzupełnić? 2.4.6 W jakich zawodach osobom bezrobotnym i poszukującym pracy najłatwiej było w ciągu ostatniego roku znaleźć zatrudnienie, a w jakich najtrudniej, jakie są przyczyny? 2.4.7 Jakie, w perspektywie roku, przewiduje się w PUP tendencje na lokalnym rynku pracy pod względem zapotrzebowania na pracowników? 2.4.8 Jak powiatowe urzędy pracy postrzegają swoją rolę na rynku pracy i jak widzą swoje perspektywy? 2.5 Desk research - analiza dokumentów i danych zastanych za rok poprzedzający cykl badania, m. in.: 2.5.1 sprawozdań z działalności agencji zatrudnienia, 2.5.2 informacji o działalności szkół i instytucji szkoleniowych, 2.5.3 monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, 2.5.4 bazy danych z prowadzonego przez WUP w Gdańsku badania internetowych ofert pracy publikowanych dla województwa pomorskiego w wybranych portalach rekrutacyjnych; 2.5.5 w latach 2012-2013 analiza desk research obejmuje również: 2.5.5.1 dane z PUP z systemu Syriusz dotyczące wymagań pracodawców co do kwalifikacji i umiejętności zawartych w ofertach pracy w wybranych zawodach, 2.5.5.2 dane z PUP z systemu Syriusz dotyczące umiejętności i kwalifikacji posiadanych przez bezrobotnych w wybranych zawodach, 2.6 Foresight regionalnego rynku pracy (oparty o analizę desk research, o analizę SWOT, analizę PEST oraz o wyniki panelu ekspertów) - ma on przyczynić się do: 2.6.1 określenia uwarunkowań rozwoju województwa (aktualnych i przewidywanych) oraz jego kierunków, 2.6.2 wyłonienia branż strategicznych dla rynku pracy w województwie, tzn. generujących najwięcej miejsc pracy i/lub o istotnym znaczeniu gospodarczym i potencjale rozwojowym. 2.7 Zogniskowane wywiady grupowe (fokusy) - w ramach badań fokusowych pogłębiona zostanie interpretacja wyników uzyskanych w trakcie poprzednich działań badawczych. Badania te mają doprowadzić do ostatecznego zidentyfikowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego; 2.8 Panel ekspertów - pozwoli na zebranie opinii ekspertów na temat wniosków i rekomendacji wynikających z zakończenia cyklu badania. 3. Metodologia badania Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, ich przeanalizowania oraz do odpowiedzi na postawione pytania badawcze / do opisu zagadnień przedstawionych przez Zamawiającego. Ponadto, ma również możliwość przedstawienia propozycji dodatkowych pytań / zagadnień wraz z rzetelnym uzasadnieniem słuszności ich zastosowania w niniejszym badaniu. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania, odpowiadającej przedmiotowi i celom badania. W zależności od przyjętej koncepcji dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych / zagadnień zaproponowanych przez Zamawiającego. Metody i techniki badań dla każdego punktu z zakresu przedmiotowego zamówienia 3.1 Badanie ilościowe pracodawców 3.1.1 badanie przeprowadzone trzykrotnie (co roku w latach 2011 - 2013) 3.1.2 badana populacja - badaniem mają zostać objęte podmioty z terenu województwa pomorskiego, zatrudniające co najmniej 10 pracowników; każdego roku do badania powinna zostać wylosowana nowa próba; 3.1.3 rodzaj i technika badania - badanie ilościowe z zastosowaniem techniki CATI (wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego) z osobą kompetentną do udzielania informacji; badanie ma charakter anonimowy; 3.1.4 wielkość próby badawczej - efektywna liczebność próby (liczba przeprowadzonych wywiadów) nie może być mniejsza niż 1 000 użytecznych kwestionariuszy badania w każdym roku; jako użyteczny kwestionariusz badania należy rozumieć kwestionariusz, w którym odsetek braku odpowiedzi nie będzie większy niż 10% ogólnej liczby pytań (braki odpowiedzi nie mogą dotyczyć pytań kluczowych dla Zamawiającego). Zaproponowana przez Wykonawcę struktura próby ma być wynikiem najlepszego możliwego kompromisu pomiędzy reprezentatywnością, kosztami i czasem realizacji badania. Przy doborze techniki losowania próby należy uwzględnić potrzebę otrzymania wyników w podziale na rodzaj prowadzonej działalności, a także, jeżeli metodologia na to pozwoli, w podziale na podregiony w województwie pomorskim (wg podziału GUS) oraz wielkości podmiotu (wg podziału 10-49, 50-249, 250 i więcej pracowników). Badanie powinno uwzględniać nadreprezentację pracodawców zatrudniających 250 i więcej pracowników. Wykonawca opracuje algorytm losowania próby stosowny do przyjętych założeń i przekaże go Zamawiającemu wraz ze szczegółowymi informacjami o sposobie jego skonstruowania. Wykonawca zapewni także właściwe techniki maksymalizujące dotarcie i uzyskanie odpowiedzi dla wszystkich wylosowanych warstw, a także sposoby kontroli błędów losowych i nielosowych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje postępowania możliwe do zastosowania, które zredukują do minimum braki danych w ankietach. Propozycja Wykonawcy, szczególnie dotycząca struktury i doboru próby powinna być w miarę możliwości szczegółowa i uzasadniona w taki sposób, aby była jasna także dla osób nie będących specjalistami w dziedzinie badań ilościowych. Ponadto Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania pilotażowego przed rozpoczęciem pierwszego cyklu badań na próbie co najmniej 30 respondentów. W wyniku przeprowadzonego pilotażu Wykonawca powinien przedstawić propozycje ewentualnych zmian w narzędziu badawczym. Wykonawca, bazując na wynikach pilotażu, dopracuje w porozumieniu z Zamawiającym ostateczną wersję ankiety (kwestionariusza), na podstawie której zostanie przeprowadzone badanie. Dopuszcza się wprowadzanie korekt do narzędzia w kolejnych cyklach badań po uzgodnieniu z Zamawiającym. Przy wprowadzeniu zmian wymagane jest przeprowadzenie pilotażu na próbie co najmniej 5 respondentów. 3.1 Badanie jakościowe pracodawców 3.2.1 badanie przeprowadzone dwukrotnie (w latach 2012 - 2013) 3.2.2 badana populacja - badaniem mają zostać objęte dobrane celowo podmioty z terenu województwa pomorskiego, które w wyniku przeprowadzenia foresightu zostały zaklasyfikowane do branż strategicznych, każdego roku do badania powinna zostać dobrana w porozumieniu z Zamawiającym nowa próba; 3.2.3 rodzaj i technika badania - badanie jakościowe z zastosowaniem techniki IDI (indywidualne wywiady pogłębione) z osobą kompetentną do udzielania informacji; badanie ma charakter anonimowy; 3.2.4 wielkość próby badawczej - efektywna liczebność próby (liczba przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich) nie może być mniejsza niż 20 podmiotów w każdym roku. 3.3 Badanie agencji zatrudnienia (jakościowe i ilościowe) 3.3.1 badanie przeprowadzone trzykrotnie (co roku w latach 2011 - 2013) 3.3.2 badana populacja - badaniem mają zostać objęte agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego; każdego roku do badania ilościowego powinna zostać wylosowana po konsultacji z Zamawiającym nowa próba reprezentacyjna; 3.3.3 rodzaj i technika badania - badanie ilościowe z zastosowaniem techniki CAWI (wywiad za pomocą kwestionariusza internetowego) oraz IDI (indywidualne wywiady pogłębione, agencje dobrane w sposób celowy po konsultacjach z Zamawiającym); 3.3.4 wielkość próby badawczej - efektywna liczebność próby (liczba przeprowadzonych wywiadów) nie powinna być mniejsza niż 100 metodą CAWI oraz 15 IDI w każdym roku. Ponadto Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania pilotażowego CAWI przed rozpoczęciem pierwszego cyklu badań w pierwszym roku na próbie co najmniej 5 respondentów. W wyniku przeprowadzonego pilotażu Wykonawca powinien przedstawić propozycje ewentualnych zmian w narzędziu badawczym. Wykonawca, bazując na wynikach pilotażu, dopracuje w porozumieniu z Zamawiającym ostateczną wersję ankiety (kwestionariusza), na podstawie której zostanie przeprowadzone badanie. 3.4 Badanie jakościowe powiatowych urzędów pracy 3.4.1 badanie przeprowadzone trzykrotnie (co roku w latach 2011 - 2013); 3.4.2 badana populacja - badaniem mają zostać objęte powiatowe urzędy pracy z terenu województwa pomorskiego; 3.4.3 rodzaj i technika badania - badanie jakościowe z zastosowaniem techniki IDI (indywidualne wywiady pogłębione); respondentami będą pośrednicy pracy zatrudnieni w PUP; 3.4.4 wielkość próby badawczej - badaniem objęte powinny zostać wszystkie (17) powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego. 3.5 Foresight regionalnego rynku pracy przygotowany trzykrotnie (co roku w latach 2011 - 2013); oparty o wyniki analizy desk research, o analizę SWOT, analizę PEST oraz o wyniki panelu ekspertów; przygotowany zostanie w roku 2011, w kolejnych latach będzie uaktualniany na podstawie aktualnych danych i będzie uwzględniał najnowsze dokumenty i opracowania, w tym wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszego projektu. Foresight regionalnego rynku pracy ma za zadanie określić wizję rozwoju województwa pomorskiego w perspektywie średniookresowej w aspekcie zapotrzebowania gospodarki województwa na pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. 3.6 Desk research przygotowany trzykrotnie (co roku w latach 2011 - 2013); analiza dokumentów i danych zastanych obejmować ma, m. in. dane z systemu Syriusz dotyczące ofert pracy składanych w PUP przez pracodawców. Na podstawie danych z Syriusza (w latach 2012-2013) przeprowadzona zostanie również analiza umiejętności i kwalifikacji, które wymagane są przez pracodawców w ofertach w odniesieniu do poziomu kompetencji posiadanych przez bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (w wybranych zawodach); desk research przygotowany zostanie w roku 2011, w kolejnych latach będzie uaktualniany na podstawie aktualnych danych i będzie uwzględniał najnowsze dokumenty i opracowania. 3.7 Zogniskowane wywiady grupowe (fokusy) badanie przeprowadzone trzykrotnie (co roku w latach 2011 - 2013); dziewięć zogniskowanych wywiadów grupowych (po trzy każdego roku), m.in. z przedstawicielami pracodawców/ organizacji pracodawców, przedstawicielami szkół różnego szczebla, ekspertami z zakresu rynku pracy i gospodarki oraz z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy; realizacja fokusów pozwoli na dokonanie oceny, czy możliwe jest zaspokojenie zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje i umiejętności oraz na wyznaczenie działań, jakie należy w tym celu podjąć; lista osób, które będą uczestniczyły w fokusach musi zostać przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu co najmniej 5 dni roboczych przed każdym organizowanym fokusem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obserwowania przebiegu zogniskowanych wywiadów grupowych. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu fokusów, co najmniej 3 dni robocze przed terminem ich przeprowadzenia. 3.8 Panel ekspertów przeprowadzony trzykrotnie (co roku w latach 2011 - 2013); celem spotkań będzie dokonanie oceny trafności zawartych w raporcie wniosków i wypracowanie rekomendacji; uwagi ekspertów zostaną uwzględnione przy opracowywaniu ostatecznej wersji raportu końcowego; ekspertami będą m.in. wybrani członkowie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku, wybrani dyrektorzy powiatowych urzędów pracy województwa, przedstawiciele szkół (w tym wyższych) i instytucji oświatowych oraz przedstawiciele organizacji pracodawców; lista osób, które będą uczestniczyły w panelach ekspertów musi zostać przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu co najmniej 5 dni roboczych przed panelem. 4. Zakres danych udostępnionych przez WUP Wykonawcy 4.1 Baza danych z prowadzonego przez WUP w Gdańsku badania internetowych ofert pracy publikowanych dla województwa pomorskiego w wybranych portalach rekrutacyjnych; 4.2 Dane z PUP z systemu Syriusz dotyczące wymagań pracodawców co do kwalifikacji i umiejętności zawartych w ofertach pracy w wybranych zawodach; 4.3 Dane z PUP z systemu Syriusz dotyczące umiejętności i kwalifikacji posiadanych przez bezrobotnych w wybranych zawodach; 5. W ramach badań Wykonawca przygotuje: 5.1 Wstępny raport metodologiczny oraz raport metodologiczny (każdy raport trzykrotnie - na początku każdego cyklu badawczego). W raporcie metodologicznym Wykonawca w szczegółowy sposób opisze metodologię oraz przedstawi dokładny harmonogram przeprowadzenia cyklu badania. W raporcie mają znaleźć się również między innymi: 5.1.1 Propozycje kwestionariuszy i dyspozycji do wywiadów pogłębionych, 5.1.2 Szczegółowy opis i uzasadnienie schematu doboru prób badawczych, 5.1.3 Opis metod i technik analizy statystycznej oraz metod oceny danych, które będą zastosowane w badaniu, 5.1.4 Identyfikacja dokumentów niezbędnych do realizacji badania; 5.1.5 Sposób organizacji pracy badawczej; 5.1.6 Raport z badania pilotażowego. Opis metodologii badania powinien być zrozumiały także dla osób nie będących specjalistami w dziedzinie badań. 5.2 Wstępny raport końcowy oraz raport końcowy (każdy raport trzykrotnie - na koniec każdego cyklu badawczego), przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. III ppkt 6 SIWZ, zawierające: 5.2.1 Spis treści; 5.2.2 Streszczenie raportu (wstęp, metryczki autorów raportu, najważniejsze wyniki całego badania, wypunktowanie wniosków wraz z rekomendacjami) - do 10 stron A4; 5.2.3 Analiza statystyczna danych zastanych (w tym prezentacja graficzna) oraz analiza baz danych; 5.2.4 Opis metodologii stosowanej przy badaniu; 5.2.5 Wyniki poszczególnych części badania Wykonawca przedstawi w formie: tabel, wykresów, map (umożliwiających edycję) oraz analizy i interpretacji opisowej, w tym porównawczej; analiza i interpretacja danych pozyskanych w trakcie realizacji badania powinna obejmować: analizę struktury (rozkłady procentowe odpowiedzi) oraz analizę związków pomiędzy zmiennymi; 5.2.6 Wnioski i rekomendacje; 5.2.7 Podsumowanie zawierające analizę podejmowanej problematyki dokonaną w oparciu o informacje zebrane w trakcie całego badania; 5.2.8 Aneksy, w tym: 5.2.8.1 Lista dokumentów i publikacji wykorzystywanych przy realizacji badania, 5.2.8.2 Aneks statystyczny, 5.2.8.3 Wzory kwestionariuszy wykorzystanych do badań. 5.3 Wyniki badań powinny prowadzić do: 5.3.1 Wskazania branż o największym potencjale rozwojowym ze względu na zapotrzebowanie pracodawców i powstawanie nowych miejsc pracy; 5.3.2 Wskazania grup zawodów (wg kodu 4-cyfrowego z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności), na które w najbliższym okresie będzie największe zapotrzebowanie oraz takich, na które zapotrzebowanie będzie spadać wraz z określeniem przyczyn takiego zjawiska; 5.3.3 Określenia kwalifikacji i umiejętności wymaganych przez pracodawców w grupach zawodów, w których występuje największe zapotrzebowanie wraz ze wskazaniem ewentualnych luk kompetencyjnych - niedostosowania kwalifikacji zawodowych osób poszukujących zatrudnienia; 5.3.4 Określenia przyczyn występowania luk kompetencyjnych i wskazania sposobów ich eliminacji; 5.3.5 Określenia możliwych sposobów lepszego dostosowania podaży pracy do popytu, z uwzględnieniem sytuacji w grupach zawodów (wg kodu 4-cyfrowego z Klasyfikacji zawodów i specjalności). Tam, gdzie będzie to możliwe, analizy powinny zostać przedstawione w podziale na podregiony. Każdy raport końcowy (przygotowany po każdym cyklu badań) nie powinien liczyć więcej niż 200 stron w formacie A4. Każdy z rozdziałów powinien kończyć się krótkim podsumowaniem. 5.4 Wstępny skrócony raport końcowy i skrócony raport końcowy (każdy raport trzykrotnie - na koniec każdego cyklu badawczego) zawierające: 5.4.1 Spis treści; 5.4.2 Wstęp zawierający najważniejsze informacje o projekcie oraz danym cyklu badań ze wskazaniem ważności podejmowanej problematyki; 5.4.3 Najistotniejsze wyniki badania wraz z ich prezentacją w formie graficznej; 5.4.4 Aneks bibliograficzny, zawierający listę dokumentów i publikacji wykorzystywanych przy realizacji badania 5.4.5 Wnioski i rekomendacje; 5.4.6 Podsumowanie zawierające analizę podejmowanej problematyki dokonaną w oparciu o informacje zebrane w trakcie całego badania. Każdy z raportów skróconych nie powinien liczyć więcej niż 35 stron w formacie A4. Zakres merytoryczny raportów skróconych każdorazowo będzie konsultowany z Zamawiającym. 5.5 Bazy danych ze wszystkich badań ankietowych wraz z listą zastosowanych kodów. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wyników zrealizowanych ankiet w formie baz danych uporządkowanych według powiatów w formacie Statistica - jako zbioru wyczyszczonego i opisanego jednolicie (dotyczy to także pytań otwartych z odpowiedziami respondentów wprowadzonymi podwójnie: jako zmienne tekstowe oraz w postaci zakodowanej wraz z pełnym opisem kluczy kodowych). 5.6 Prezentację multimedialną wyników badania (po każdym cyklu). 6. Wymogi techniczne dotyczące przygotowania raportów 6.1 Każdy raport powinien być przygotowany zgodnie z regułami języka polskiego. 6.2 Każdy raport powinien być poddany korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej. 6.3 Każdy raport powinien być przygotowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącymi załącznik do Planu Komunikacji PO KL (dokumenty dostępne na stronie internetowej Departamentu Wdrażania EFS pod adresem: www.kapitalludzki.gov.pl/promocja/wytyczne (prawidłowe oznaczenie publikacji logotypami) oraz godłem UE, zgodnie z wymogami zawartymi w Księdze znaku Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz Podręczniku stosowania wspólnego znaku w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Raporty powinny być oznaczone także logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. 6.4 Każdy raport powinien zostać przygotowany w formacie *.DOC. 6.5 Pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie *.xls. 6.6 Pliki bitmapowe (zdjęcia) osadzone w tekście publikacji powinni być dostarczone dodatkowo w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI w rozmiarze w jakim zostały użyte w publikacji. 7. Terminy płatności 7.1. W przypadku wstrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w latach 2012 lub 2013 z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może rozwiązać umowę z tej przyczyny.. 7.2. Wykonawca może przystąpić do realizacji zadań na lata 2012 i 2013 po potwierdzeniu przez Zamawiającego, że środki płatności zostały już przyznane. 7.3. W roku 2011wynagrodzenie wypłacone zostanie w ratach: 7.3.1. po przeprowadzeniu wywiadów CATI i przekazaniu Zamawiającemu bazy danych uporządkowanych według powiatów w formacie Statistica - jako zbioru wyczyszczonego i opisanego jednolicie. 7.3.2.po przeprowadzeniu IDI z pracownikami powiatowych urzędów pracy i przekazaniu Zamawiającemu nagrań audio z wywiadów oraz transkrypcji na nośniku. 7.3.3.po przeprowadzeniu IDI z pracownikami agencji zatrudnienia i przekazaniu Zamawiającemu nagrań audio z wywiadów oraz transkrypcji na nośniku elektronicznym. 7.3.1.po przeprowadzeniu zogniskowanych wywiadów grupowych i przekazaniu Zamawiającemu nagrań audio lub video z wywiadów oraz transkrypcji na nośniku elektronicznym. 7.3.1.pozostałe prace zostaną przyjęte i rozliczone wraz z przyjęciem raportu końcowego i skróconego raportu końcowego. 7.4. Zapłata za ww. etapy zostanie zrealizowana po podpisaniu protokołów odbioru poszczególnych etapów i dostarczeniu do siedziby WUP w Gdańsku prawidłowo wystawionych faktur. 7.5. W roku 2012 i w roku 2013 płatność nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru wszystkich prac wykonanych w ramach realizacji danego cyklu badań i dostarczeniu do siedziby WUP w Gdańsku prawidłowo wystawionej faktury. 8. Wytyczne Zamawiającego 8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w instruktażach ankieterów, które przeprowadzi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu przeprowadzenia instruktaży ankieterów, co najmniej 2 dni robocze przed ich terminem. 8.2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu zamówienia: 8.2.1 Oczekuje się od Wykonawcy maksimum 12 spotkań z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 8.2.2 Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych 00 100). 2. Wadium może być wnoszone w jednym lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskich Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk w Kredyt Bank II O Gdańsk, nr 39 1500 1171 1211 7004 4831 0000, z podaniem tytułu Wadium - Przeprowadzenie badań w ramach projektu Pomorski barometr zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego i sporządzenie raportów końcowych O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie decydowała data wpływu środków na jego rachunek. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt. 2., dokument wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty wadium będą zdeponowane w Wydziale Budżetu i Finansów. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 7. Zobowiązanie Wykonawcy wobec wadium oraz ponowne wniesienie wadium 7.1 W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający wymaga aby w swojej treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości sumy wadium na pierwsze żądanie zamawiającego oraz przewidywało bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 8. i 9. 7.2 Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt. 8. i 9, niezwłocznie zwróci Wykonawcom wniesione wadia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Podejście metodologiczne
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wup.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach