Przetargi.pl
Remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie mechaniczne w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Bielska 59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2676800 , fax. 024 2676848
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku
  ul. Bielska 59 59
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 2676800, fax. 024 2676848
  REGON: 61101603400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie mechaniczne w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont sal lekcyjnych na parterze w budynku głównym: sala nr 18, sala nr 19, sala nr 20, sala nr 21. Zakres wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje j.n: 1/gładzie gipsowe ścian i sufitów 2/malowanie ścian i sufitów 3/lamperie tynk żywiczny 4/wykonanie podkładów betonowych pod posadzki 5/wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 6/ułożenie płytek podłogowych antypoślizgowych GRES PCV 7/wymiana grzejników c.o. wraz z instalacją 8/wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej 9/wymiana opraw oświetleniowych 10/wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji metalowej. 2. Szczegółowy zakres robót określa: kosztorys nakładczy stanowiący załącznik nr 9 do siwz, a opis wykonania zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 10 do siwz. 3. Z uwagi na wskazanie w kosztorysie nakładczym znaków towarowych i nazw producentów - Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w kosztorysie nakładczym mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają te same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 4. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia. 5. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi i gwarancji na zakres wykonanych robót na okres 36 miesięcy oraz na urządzenia i materiały zgodnie z gwarancją producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 2.Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty, a dowód wniesienia załączyć do oferty. 3.Wykonawca może wnieść wadium w: a/pieniądzu, b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c/gwarancjach bankowych, d/gwarancjach ubezpieczeniowych, e/poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm./. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek 45 9042 0003 0000 1603 2000 0050 /ksero przelewu dołączyć do oferty, o ile to możliwe/. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca załączy do oferty kserokopię dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oryginał dokumentu należy załączyć oddzielnie, nie spięty z ofertą. Z treści dokumentu /gwarancji, poręczenia/ winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a u.p.z.p. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt VIII i jeśli dotyczy w pkt. IX siwz oraz pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1/odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2/zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiat-plock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach