Przetargi.pl
Zakup i dostawa do zamawijącego wyrobów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych.

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza przetarg

 • Adres: 05-552 Magdalenka, ul. Postępu 36A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7561409 , fax. 22 7561417
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
  ul. Postępu 36A 36A
  05-552 Magdalenka, woj. mazowieckie
  tel. 22 7561409, fax. 22 7561417
  REGON: 00032619600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ighz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: placówka terenowa PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa do zamawijącego wyrobów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wyroby laboratoryjne z tworzyw sztucznych według Opisu przedmiotu zamówienia: probówki, fiolki, pojemniki, naczynka, końcówki do pipet, zlewki, filtry, dozowniki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 195200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 13 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajaćy odstępuje od żądania wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ighz.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach