Przetargi.pl
Remont pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia położonym w Białej Rawskiej przy ulicy Mickiewicza 25

Gmina Biała Rawska ogłasza przetarg

 • Adres: 96-230 Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8159377 , fax. 46 81 59 444
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała Rawska
  ul. Jana Pawła II 57 57
  96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie
  tel. 46 8159377, fax. 46 81 59 444
  REGON: 00052787100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia położonym w Białej Rawskiej przy ulicy Mickiewicza 25
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest: Remont pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia położonym w Białej Rawskiej przy ulicy Mickiewicza 25 Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty: 1) roboty ogólnobudowlane 2) roboty wodociągowo - kanalizacyjne 3) roboty remontowe instalacji centralnego ogrzewania 4) roboty remontowe wewnętrznej instalacji elektrycznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ A ) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót B ) dokumentacja projektowa Roboty ogólnobudowlane takie jak: wylewki, instalacja c.o. i wod. kan. na piętrze wraz z wymianą instalacji elektrycznej należy wykonać w etapie I w/w zadania, tj. w terminie do dnia 13.08.2011r. 1.1 W.w zakres rzeczowy zamówienia zawiera jedynie ogólne elementy będące przedmiotem zamówienia, natomiast wszystkie szczegóły realizacji są zawarte w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 1.2 Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na urządzenia techniczne materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy pzp, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnych wymaganych uzgodnień.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający pobiera wadium. Wadium w wysokości 4.000,00 - zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 ) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: -pieniądzu -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -gwarancjach bankowych -gwarancjach ubezpieczeniowych -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty ( tylko oryginalne dokumenty ) Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do dnia 28.07.2011r. do godziny 11:00 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialarawska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach