Przetargi.pl
remont elewacji i placu Domu Kultury w Łękińsku; IZP.271.25.2011

Gmina Kleszczów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 731 31 10 , fax. (044 ) 731 31 30
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kleszczów
  ul. Główna 47 47
  97-410 Kleszczów, woj. łódzkie
  tel. (044) 731 31 10, fax. (044 ) 731 31 30
  REGON: 59064798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont elewacji i placu Domu Kultury w Łękińsku; IZP.271.25.2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  remont elewacji i placu Domu Kultury w Łękińsku Zakres prac obejmuje: 1.Branża budowlana: a) Wymiana uszczelek i pasowanie stolarki drzwiowej i okiennej w budynku wraz z malowaniem profili okiennych na zewnątrz b) Docieplenie elewacji wełną gr. 10 cm wraz z montażem płyt włókno - cementowych i żaluzji wielkoformatowych elewacyjnych. c) Nadmurowanie części attyki d) Wymiana okien piwnicznych wraz z kratami e) Remont zadaszenia nad głównym wejściem do budynku, f) Zamurowanie przestrzeni pod schodami przy wejściu głównym, g) Wymian parapetów i obróbek blacharskich, h) Wymian drzwi wejściowych głównych i) Wymiana okna na drzwi przy bramach wjazdowych j) Modernizacja ogrodzenia k) Wymiana 2 szt. bram garażowych l) Wymiana orynnowania i instalacji odgromowej obiektu. m) Pokrycie stropodachu papą termozgrzewalną n) Malowanie klatki schodowej o) Montaż gabloty szklanej 2.Branża drogowa: a) Kompleksowa wymiana nawierzchni wokół budynku Domu Kultury na nawierzchnię z płyt granitowych groszkowanych 50x50x8 w kolorze czerwonym i kostki granitowej; b) Wymiana kompleksowa posadzki w garażu OSP ( np.: posadzka epoksydowa C.E.S. R 90 typu kamienny dywan lub równoważna w skład, której wchodzi warstwa gruntująca, warstwa nośna i warstwa zamykająca); 3.Branża instalacyjna wykonana w śladzie istniejącym: a) Wymiana kanalizacji sanitarnej ( rury PVC kl. SN8, studnie typu TEGRA, studnie żelbetowe, włazy z żeliwa szarego) b) Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustem ulicznym c) Wymiana studni osadnikowej (łapacz tłuszczu) na nowy separator ( np.: typu Stejax - T lub równoważny) dla zaplecza kuchennego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 30000.00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kleszczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach