Przetargi.pl
Zakup oleju napędowego i etyliny bezołowiowej PB 95 do pojazdów samochodowych i sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 97-220 Rzeczyca, ul. Mościckiego 10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7106188 , fax. 044 7106188
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych
  ul. Mościckiego 10 10
  97-220 Rzeczyca, woj. łódzkie
  tel. 044 7106188, fax. 044 7106188
  REGON: 59065461200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oleju napędowego i etyliny bezołowiowej PB 95 do pojazdów samochodowych i sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (tankowanie) oleju napędowego w ilości 13.000 l. do następujących pojazdów samochodowych: - AUTOSAN SMYK ETM 4J80 - AUTOSAN PKE 7979 - STAR Beczka ETM W699 - OSTRÓWEK PKF 2255 - Ciągnik URSUS PKF - RENAULT Master ETM 4 J 90 - MAN Asenizacyjny ETM 84G4 oraz sprzętu w ilości 1.300 l. takiego jak: - Kosiarki - Pilarka - Samochód polonez caro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzeczyca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach