Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 w km 445+400 - 452+500

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-056 Łódź, ul. F.D. Roosevelta 9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (042) 6622300 , fax. (042) 6622377, 6622337
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
  ul. F.D. Roosevelta 9 9
  90-056 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (042) 6622300, fax. (042) 6622377, 6622337
  REGON: 01751157500154
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 w km 445+400 - 452+500
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 w km 445+400 - 452+500. Remont obejmował będzie odcinki: km 446+653 - 447+400, km 447+760 - 449+900, km 445+400 - 446+139, km 451+800 - 452+500. Zadanie polega na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni na śr. głębokość 4cm i 6 cm. Następnie oczyszczeniu i skropieniu powierzchni sfrezowanej, wykonaniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Roboty wykończeniowe - uzupełnienie poboczy destruktem pofrezowym oraz oznakowanie poziome cienkowarstwowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 50 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach