Przetargi.pl
Remont drogi w Topolicach

Gmina Żarnów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7577055 , fax. 044 7577057
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żarnów
  ul. Opoczyńska 5 5
  26-330 Żarnów, woj. łódzkie
  tel. 044 7577055, fax. 044 7577057
  REGON: 59064784200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi w Topolicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na: Remont drogi w Topolicach w tym m.in.: - wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie warstwy wyrównującej z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, - regulacja infrastruktury technicznej, - oznakowanie. Całość zgodnie z przedmiarem robót, opracowaną dokumentacją techniczną oraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zarnow.tensoft.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach