Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dębina, gmina Strzelce

Urząd Gminy Strzelce ogłasza przetarg

 • Adres: 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-24 3566601, 3566614 , fax. 0-24 3566615
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Strzelce
  ul. Leśna 1 1
  99-307 Strzelce, woj. łódzkie
  tel. 0-24 3566601, 3566614, fax. 0-24 3566615
  REGON: 00055158500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugstrzelce@plocman.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dębina, gmina Strzelce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na: Przebudowie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dębina gmina Strzelce. 2.Zakres prac: a) wykonanie robót przygotowawczych (roboty pomiarowe, ścinanie drzew, karczowanie pni i zagajników, wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi), b) wykonanie robót związanych z rozbiórką elementów dróg (warstw nawierzchni, krawężników, chodników), c) wykonanie robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i je punktów wysokościowych (sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, wyznaczenie przekrojów poprzecznych, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie), d) roboty ziemne (wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, budowa nasypów drogowych, pozyskiwanie gruntu z dokopu), e) wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, f) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, g) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, h) wykonanie podbudów z tłucznia kamiennego, i) wykonanie robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, j) wykonanie robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego, k) umocnienie powierzchniowe skarp, l) wykonywaniem przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów. 3. Miejsce realizacji: Droga gminna w m. Dębina, gmina Strzelce: - działka nr 276, 27)4, 27)3, 27)2,14 obręb Dębina, gmina Strzelce, - działka nr 149, 154 obręb Muchnów, gmina Strzelce, - działka nr 143)3 obręb Sójki, gmina Strzelce. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynika z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 8000 zł. 3. Wykonawca wnosi wadium: 3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: na konto Zamawiającego: lub w jednej z poniżej podanych form: 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Strzelcach Nr 65 9035 0007 0000 1007 2000 0020 z zaznaczeniem (wadium-przetarg OZ.271.1.2016) Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty (oryginał gwarancji albo poręczenia, względnie kopia przelewu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 4. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w wymaganym terminie. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane i użyte materiały
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugstrzelce.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach