Przetargi.pl
Remont odcinka drogi wewnętrznej (rolniczej) Wzory w Bodzanowie w KM 0+000-0+365

Gmina Biskupice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 250 68 99 , fax. 0-12 250 67 66
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biskupice
  Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 455
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 0-12 250 68 99, fax. 0-12 250 67 66
  REGON: 00053221100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.biskupice.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont odcinka drogi wewnętrznej (rolniczej) Wzory w Bodzanowie w KM 0+000-0+365
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont odcinka drogi wewnętrznej (rolniczej) Wzory w Bodzanowie (dz. nr 189/1, 189/2, 188/5, 187/13, 188/3, 184/1, 183/3, 183/5, 181/4, 181/6, 179/1, 172/2, 171/3,166/5, 166/7, 166/9, 164/1, 158/6, 163/1, 162/3, 162/5, 159/1, 161/4, 160/3, 155/3, 145/1, 146/1 i część dz. nr 135/6) położone w Bodzanowie, w km 0+000 - 0+365 o zakresie rzeczowym: długość odcinka drogi 365m, szerokość drogi 4,0 m, szerokość jezdni zmienna 3,0 - 3,25m: 1.Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy - 1 266,00m2, 2.Uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o gr. 2-10cm - 75,96m3, 3.Klinowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50kg/m2-1266,00m2, 4.Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna o gr. po zagęszczeniu 4 cm o zmiennej szerokości 3,0 - 3,25m - 1 204,00m2, 5.Przełożenie ścieków betonowych prefabrykowanych, typ trójkątny (ścieki z odzysku)-12m, 6.Przebudowa zjazdu z przepustem z rur PCV fi 50 cm ze ściankami czołowymi, 7.Oczyszczenie rowów i przepustów 0,4 i 0,5 o gr. namułu do 50 cm - 8+10 = 18m, 8.Pobocza drogi z kruszyw łamanych o gr. 10 cm po zagęszczeniu - 255m2, 9.Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zagęszczeniu 20cm na zjazdach 9 x 10 m2 = 90 m2, 10.Wykoszenie starej roślinności w rowie przydrożnym, 11.Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp o gr. namułu średnio 20cm - 150m. Szczegółowy zakres robót określają: - Projekt techniczny stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, - Przedmiar robót stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Biuletyn Informacji Publicznej
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach