Przetargi.pl
Dostawa tuszy i tonerów

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278711, 012 2787132 , fax. 02 2787110
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278711, 012 2787132, fax. 02 2787110
  REGON: 00004168300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Akcyjna - Górnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tuszy i tonerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych, do urządzeń drukujących, w maksymalnej ilości: CARTIDGE - 111 szt, TONERY - 372 szt, zwanych dalej materiałami eksploatacyjnymi, których rodzaj, wydajność i maksymalną ilość określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2. Pod pojęciem fabrycznie nowe rozumie się materiały eksploatacyjne wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów poprzedniego używania lub uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników. 1.3. Przez produkt równoważny rozumie się produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia drukującego. 1.4. Równoważne materiały eksploatacyjne winna cechować wydajność nie mniejsza niż wydajność materiału eksploatacyjnego stosowanego przez producenta urządzenia drukującego. 2. Prawo opcji. W ramach maksymalnych ilości, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu materiałów eksploatacyjnych o wartości 50% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie. Zakup pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych o wartości 50% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). 3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 3.1. Dostarczane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne: 1) winny być wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów poprzedniego używania lub uszkodzenia, 2) muszą posiadać wskazanie do jakich urządzeń są przeznaczone, 3) winny pochodzić z bieżącej produkcji, tj. winny zostać wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego. 3.2. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne nie mogą powodować utraty przez Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych wynikających z gwarancji producenta urządzeń drukujących. 3.3. Materiały eksploatacyjne, które są wyposażone w układ elektroniczny (chip), winny umożliwiać odczyt na wyświetlaczu drukarki, bądź na wydruku aktualnej strony testowej, aktualnej informacji o stanie zużycia wkładu drukującego. 3.4. Wykonawca zobowiązuje się raz w miesiącu, w terminie pisemnie ustalonym przez Strony, dokonać odbioru zużytych przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych w ilości odpowiadającej liczbie dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych. 4. Szczegółowe warunki prowadzenia dostaw. 4.1. Materiały eksploatacyjne dostarczane będą, przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego sukcesywnie, partiami, przez okres 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 4.2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty przesłania do Wykonawcy zlecenia faksem. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 4.3 Zamawiający zlecać będzie dostarczanie materiałów eksploatacyjnych nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu kalendarzowym i nie częściej niż sześć razy w miesiącu kalendarzowym. 4.4. Każdorazowo w zleceniu Zamawiający określi rodzaj i ilość dostarczanych materiałów eksploatacyjnych. 4.5. Zlecenia będą składane Wykonawcy faksem i jednocześnie potwierdzane telefonicznie. 4.6. Jednostkowe dostawy muszą posiadać: 1) dokument gwarancji, 2) dowód dostawy (faktura VAT). 4.7. Miejscem dostawy materiałów eksploatacyjnych jest magazyn Kopalni Soli Wieliczka S.A., Park Kingi 1. Dostawa odbywać się będzie w dni robocze w godz. 7.00 - 14.00. 4.8. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o przygotowaniu zleconej dostawy materiałów eksploatacyjnych telefonicznie lub faksem, nie później niż na 1 dzień roboczy przed wymaganym terminem dostawy. 4.9. Transport i rozładunek materiałów eksploatacyjnych będzie dokonywany przez Wykonawcę na jego koszt. 4.10. Do każdorazowej dostawy materiałów eksploatacyjnych winno być załączone oświadczenie Wykonawcy, iż przedmiotem dostawy są materiały eksploatacyjne, fabrycznie nowe i nie regenerowane. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921129
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 5 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopalniawieliczka.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach