Przetargi.pl
przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków

Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-051 Wielkie Drogi, Wielkie Drogi 192
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2706016, 2706308 , fax. 012 2706016
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
  Wielkie Drogi 192 192
  32-051 Wielkie Drogi, woj. małopolskie
  tel. 012 2706016, 2706308, fax. 012 2706016
  REGON: 35651710900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mow-wielkiedrogi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach. Zamówienie składa się z czterech części. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Część 1) obejmuje przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków, pn. właściciel małego biznesu. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji kluczowych prowadzących do integracji społecznej i zawodowej uczestników warsztatów. Uczestnicy zajęć to wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach, w wieku od 13-18 lat (uczęszczający do szkoły podstawowej (6 klasa) lub gimnazjum (klasy I-III). Zajęcia odbywać się w ramach jednej grupy liczącej od 2 do 10 osób. Zajęcia obejmować będą nie mniej niż 30 a nie więcej niż 33 godzin lekcyjnych. Wykonawca w ramach zajęć powinien w szczególności: - przeprowadzić zajęcia dotyczące - prowadzenia własnej firmy, - zastosowania programów komputerowych w firmie - promocji firmy. Miejsce zajęć : Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach, 32-051 Wielkie Drogi 192. Część 2) obejmuje przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków z języka niemieckiego. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji kluczowych prowadzących do integracji społecznej i zawodowej uczestników warsztatów. Uczestnicy zajęć to wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach, w wieku od 13-18 lat (uczęszczający do szkoły podstawowej (6 klasa) lub gimnazjum (klasy I-III). Zajęcia odbywać się w ramach jednej grupy liczącej od 2 do 10 osób. Zajęcia obejmować będą nie mniej niż 27 a nie więcej niż 30 godzin lekcyjnych. Wykonawca w ramach zajęć powinien w szczególności: - przeprowadzić zajęcia z języka niemieckiego wg określonego przez siebie programu nauczania - rozwijać umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w stopniu podstawowym, obejmujące poznanie: - gramatyki, słownictwa języka niemieckiego Miejsce zajęć: Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach, 32-051 Wielkie Drogi 192. Część 3) obejmuje przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków z zakresu edukacji historycznej. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji kluczowych prowadzących do integracji społecznej i zawodowej uczestników warsztatów. Uczestnicy zajęć to wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach, w wieku od 13-18 lat (uczęszczający do szkoły podstawowej (6 klasa) lub gimnazjum (klasy I-III). Zajęcia odbywać się w ramach jednej grupy liczącej od 2 do 10 osób. Zajęcia obejmować będą nie mniej niż 7 a nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych. Wykonawca w ramach zajęć powinien w szczególności: - przeprowadzić zajęcia obejmujące zagadnienia historyczne wg określonego przez siebie programu nauczania, - rozwijać zainteresowania i uzdolnienia historyczne, - zaznajomić uczestników z reliktami przeszłości, zabytkami historycznymi (realizowane poprzez np. wycieczki rowerowe, uczestnictwo w wystawach itp.), Miejsce zajęć: Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach, 32-051 Wielkie Drogi 192, w przypadku wycieczek, wystaw itp. - w miejscu ich realizacji zgodnie z programem nauczania ustalonym przez Wykonawcę. Część 4) obejmuje przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków z języka angielskiego. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji kluczowych prowadzących do integracji społecznej i zawodowej uczestników warsztatów. Uczestnicy zajęć to wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach, w wieku od 13-18 lat (uczęszczający do szkoły podstawowej (6 klasa) lub gimnazjum (klasy I-III). Zajęcia odbywać się w ramach jednej grupy liczącej od 2 do 10 osób. Zajęcia obejmować będą nie mniej niż 27 a nie więcej niż 30 godzin lekcyjnych. Wykonawca w ramach zajęć powinien w szczególności: - przeprowadzić zajęcia z języka angielskiego wg określonego przez siebie programu nauczania, - rozwijać umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu podstawowym, obejmujące poznanie gramatyki, słownictwa języka angielskiego Miejsce zajęć : Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach, 32-051 Wielkie Drogi 192. Dodatkowe informacje dla wszystkich części zamówienia: - zajęcia nie powinny kolidować ze szkołą, powinny się odbywać się po zajęciach szkolnych lub w weekendy (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w czasie zajęć szkolnych, jednakże w takim przypadku każdorazowa konieczność przeprowadzenia zajęć powinna być ustalona z asystentem merytorycznym), - uczestnicy zostaną wytypowani po przeprowadzonych badaniach i kwalifikacji do zajęć (wykonawca będzie uczestniczył w procesie rekrutacji), - w zakresie ostatecznego programu i harmonogramu zajęć oraz form i metod pracy z uczestnikami zajęć, wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z asystentem merytorycznym w projekcie, - osoba prowadząca zajęcia pozostaje do dyspozycji asystenta merytorycznego, - z uwagi na specyfikę zamawiającego - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego dla młodzieży niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wykonawca będzie wykonywał swoje czynności przy uwzględnieniu zapisów m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Dz.Ust.z 30 maja 2011 nr 109 poz.631
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 803100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mow-wielkiedrogi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach