Przetargi.pl
przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych

Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-051 Wielkie Drogi, Wielkie Drogi 192
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2706016, 2706308 , fax. 012 2706016
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
  Wielkie Drogi 192 192
  32-051 Wielkie Drogi, woj. małopolskie
  tel. 012 2706016, 2706308, fax. 012 2706016
  REGON: 35651710900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mow-wielkiedrogi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach. Zamówienie składa się z dwóch części. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części. Część 1) obejmuje przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych z języka polskiego z elementami dysleksji, dysgrafii, dysortografii, Celem zajęć jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych z podstawowych przedmiotów szkolnych uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć dydaktyczno - wyrównawczych to wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach, w wieku od 13-18 lat (uczęszczający do szkoły podstawowej (6 klasa) lub gimnazjum (klasy I-III). Zajęcia odbywać się w ramach jednej grupy liczącej od 2 do 10 osób. Zajęcia obejmować będą nie mniej niż 30 a nie więcej niż 33 godzin lekcyjnych. Przedmiotem działań Wykonawcy w tej części zamówienia będzie wyrównywanie w ramach prowadzonych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych braków programowych z lat poprzednich z języka polskiego. Wykonawca w ramach zajęć powinien w szczególności: - przeprowadzić zajęcia terapeutyczne Ortograffiti z grupą uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu - utrwalać znajomość reguł ortograficznych oraz rozwijać umiejętności poprawnego pisania. Miejsce zajęć dydaktyczno - wyrównawczych: Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach, 32-051 Wielkie Drogi 192. Część 2) obejmuje przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych z podstaw matematyki z elementami dyskalkulii. Celem zajęć jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych z podstawowych przedmiotów szkolnych uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć dydaktyczno - wyrównawczych to wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach, w wieku od 13-18 lat (uczęszczający do szkoły podstawowej (6 klasa) lub gimnazjum (klasy I-III). Zajęcia odbywać się w ramach jednej grupy liczącej od 2 do 10 osób. Zajęcia obejmować będą nie mniej niż 30 a nie więcej niż 33 godzin lekcyjnych. Przedmiotem działań Wykonawcy w tej części zamówienia będzie wyrównywanie w ramach prowadzonych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych braków programowych z lat poprzednich z matematyki. Wykonawca w ramach zajęć powinien w szczególności: - przeprowadzić zajęcia terapeutyczne z grupą uczniów mających trudności w czytaniu i posługiwaniu się symbolami matematycznymi, jak również w zakresie operowania i rozumienia pojęcia liczb oraz związanych z tym działań arytmetycznych, - ukazać ciekawe strony matematyki. Miejsce zajęć dydaktyczno - wyrównawczych: Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach, 32-051 Wielkie Drogi 192. Dodatkowe informacje dotyczące obu części zamówienia: - zajęcia nie powinny kolidować ze szkołą, powinny się odbywać się po zajęciach szkolnych lub w weekendy (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w czasie zajęć szkolnych, jednakże w takim przypadku każdorazowa konieczność przeprowadzenia zajęć powinna być ustalona z asystentem merytorycznym), - osoba prowadząca zajęcia pozostaje do dyspozycji asystenta merytorycznego, - uczestnicy zostaną wytypowani po przeprowadzonych badaniach i kwalifikacji do zajęć ( wykonawca będzie uczestniczył w procesie rekrutacji), - w zakresie ostatecznego programu i harmonogramu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych oraz form i metod pracy z uczestnikami zajęć, wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z asystentem merytorycznym w projekcie. - z uwagi na specyfikę zamawiającego - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego dla młodzieży niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wykonawca będzie wykonywał swoje czynności przy uwzględnieniu zapisów m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Dz. U. z 30 maja 2011 nr 109 poz.631
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 803100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mow-wielkiedrogi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach