Przetargi.pl
usługa przygotowania i dostarczania posiłków

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-317 Kraków, Ul. Skwerowa 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 357 75 71 , fax. 12 269 46 60
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
  Ul. Skwerowa 3 3
  30-317 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 357 75 71, fax. 12 269 46 60
  REGON: 12253991900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrum.edu.powiat.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa przygotowania i dostarczania posiłków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków w postaci suchego prowiantu dla uczestników spotkań/szkoleń organizowanych w ramach realizacji projektu Nowa jakość doskonalenia nauczycieli w Powiecie Krakowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrum.edu.powiat.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach