Przetargi.pl
Przygotowanie wyżywienia dla uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, ulica Droga do Olczy 26 przez okres 2 lat

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Droga do Olczy 26
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2061202 , fax. 018 2013152
 • Data zamieszczenia: 2016-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
  ul. Droga do Olczy 26 26
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2061202, fax. 018 2013152
  REGON: 49204000100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie wyżywienia dla uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, ulica Droga do Olczy 26 przez okres 2 lat
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi polegające na zapewnieniu oraz przygotowaniu całodziennego wyżywienia dla młodzieży Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem przy ulicy Droga do Olczy 26, na bazie użyczonych pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego (bez wyposażenia) przez okres 2 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przelewem na konto Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem: Bank PEKAO S.A. numer rachunku: 41124062921111001059218327

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zsms.tatrynet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach