Przetargi.pl
Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana oraz przy Gminnym Żłobku w Podegrodziu, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania

Gmina Podegrodzie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 248
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4459033
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Podegrodzie
  Podegrodzie 248 248
  33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie
  tel. 018 4459033
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podegrodzie.iap.pl, www.bip.podegrodzie.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana oraz przy Gminnym Żłobku w Podegrodziu, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamówienie obejmuje 2 części: 1) CZĘŚĆ nr I: a) Przygotowanie, dostarczanie i podawanie gorących jednodaniowych posiłków w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych w następujących placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Olszana, Szkoła Podstawowa Olszanka, Szkoła Podstawowa Rogi, Szkoła Podstawowa Mokra Wieś, Szkoła Podstawowa Stadła, Szkoła Podstawowa Gostwica, Szkoła Podstawowa Brzezna - Litacz, Szkoła Podstawowa Długołęka - Świerkla, Szkoła Podstawowa Brzezna, Gimnazjum Brzezna. b) Przygotowywanie, dostarczanie i podawanie obiadu (zupa, drugie danie, kompot) w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych w Gminnym Przedszkolu w Brzeznej. c) Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków (śniadanie, podwieczorek) dla wszystkich dzieci w Gminnym Przedszkolu Brzeznej i obiadów (zupa + drugie danie + kompot) dla dzieci nieuprawnionych do posiłków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załącznik nr 10 i 11 do SIWZ. Ilość osób korzystających z posiłków może ulec zmianie (zwiększeniu i zmniejszeniu) i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez Zamawiającego. Podane w niniejszej specyfikacji ilości, są jedynie szacunkowymi danymi, a Wykonawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z powodu zmniejszenia ilości wydawanych posiłków w trakcie trwania umowy. 2) CZĘŚĆ nr II: a) Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków (śniadanie, podwieczorek) dla wszystkich dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i obiadów ( zupa + drugie danie + kompot) i napoju (herbata) dla dzieci nieuprawnionych do posiłków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., b) Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków (śniadanie, podwieczorek) dla wszystkich dzieci w Gminnym Żłobku w Podegrodziu i obiadów ( zupa + drugie danie + kompot) dla dzieci nieuprawnionych do posiłków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. c) Przygotowywanie, dostarczanie i podawanie obiadu (zupa, drugie danie, kompot) w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. dla osób uprawnionych w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu, d) Przygotowywanie, dostarczanie i podawanie obiadu (zupa, drugie danie, kompot) w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. dla osób uprawnionych w Gminnym Żłobku w Podegrodziu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załącznik nr 10 do SIWZ. Ilość osób korzystających z posiłków może ulec zmianie (zwiększeniu i zmniejszeniu) i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez Zamawiającego. Podane w niniejszej specyfikacji ilości, są jedynie szacunkowymi danymi, a Wykonawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z powodu zmniejszenia ilości wydawanych posiłków w trakcie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: a) 7.000,00 zł dla części nr I, b) 4.000,00 zł dla części nr II, - przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, d) gwarancjach bankowych, e) gwarancjach ubezpieczeniowych, f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Podegrodziu, nr konta 41 8814 0003 2001 0000 1935 0002 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana oraz przy Gminnym Żłobku w Podegrodziu, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania - cz. 4. W powyższym przypadku (pkt 3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu 18.07.2016 r. o godz. 900. 5. W pozostałych formach wadium (pkt 2 b - f) oryginał wadium należy przesłać wraz z ofertą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kasie Urzędu Gminy Podegrodzie (w godzinach pracy Urzędu). W razie złożenia wadium w kasie, kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium składane w formach wymienionych w pkt 2 b) - f) musi mieć datę początkową ważności równą, co najmniej dniu upływu terminu składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą oraz posiadać stosowne zapisy określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 10. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszą one mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wartość wsadu do kotła
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.podegrodzie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach