Przetargi.pl
Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3010D (JNI 01008102)

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Garbarska 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8313129 , fax. 074 8320770
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
  ul. Garbarska 2 2
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8313129, fax. 074 8320770
  REGON: 89072383500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.dzierzoniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3010D (JNI 01008102)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: a) uregulowanie w sposób zasadniczy koryta cieku przed jak i poniżej mostu b) wykonanie w istniejących ściankach skrzydełek podpór żelbetową konstrukcję wsporczą c) zabezpieczenie fundamentów żelbetowych ścianek skrzydeł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żada zapewnienia jako cześci swojeje oferty wadium w wysokości 2000,00 zł słownie dwa tysiące zlotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) Wykonawcy spełniający wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania tj: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzech robót drogowych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie b) wykaz osób i które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia , a także konieczne dokumenty stwierdzające że osoby które będą wykonywać zamówienia , a także konieczne dokumenty stwierdzające że osoby które będą wykonywać roboty budowlane, posiadają jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień . Wymagania dla Kierownika Robót -uprawnienia budowlane o specjalności mostowej i drogowej o doświadczeniu na stanowisku wymaganej branży minimum 5 lat. Do wykazu należy załączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz ważne na dzień składania ofert kopie zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) przedłożą polisę lub inny dokument /aktualny na dzień składania ofert/ potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia a) złożą oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych b)spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony i podpisany formularz ofertowy -oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych -aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne , lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. -Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24. ust 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -wykaz osób i które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia , a także konieczne dokumenty stwierdzające że osoby które będą wykonywać zamówienia , a także konieczne dokumenty stwierdzające że osoby które będą wykonywać roboty budowlane, posiadają jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Wymagania dla Kierownika Robót -uprawnienia budowlane o specjalności drogowej o doświadczeniu na stanowisku wymaganej branży minimum 5 lat. Do wykazu należy załączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz ważne na dzień składania ofert kopie zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. -wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzech robót drogowych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. -polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej- jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy, -dowód wpłacenia (wniesienia) wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.dzierzoniow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach