Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej na modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Brunowie, gmina Chocianów w województwie dolnośląskim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Brunowie polegać ma na zaproje

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 59-140 Chocianów, ul. Głogowska 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8185576 , fax. 076 8183450
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Głogowska 14 14
  59-140 Chocianów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8185576, fax. 076 8183450
  REGON: 39092859900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwk-chocianow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka handlowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej na modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Brunowie, gmina Chocianów w województwie dolnośląskim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Brunowie polegać ma na zaproje
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy opracowania projektu budowlanego: 1. Opracowanie powinno zawierać: a)Projekt budowlany modernizacji ZUW, wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.0
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742320004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3.Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 9 lutego 2004 r. z późn. zm) Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. Oceny spełnienia warunków na podstawie złożonej oferty dokona komisja przetargowa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta powinna być zredagowana w języku polskim w formie pisemnej w układzie zgodnym z załączonym Formularzem ofertowym, (załącznik nr 1). Oferta winna być napisana w sposób czytelny i trwały oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy Wykonawcy na zewnątrz. 2.Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały, w języku polskim lub zawierać uwierzytelnione tłumaczenie. 3.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Wykonawca, który złoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 4.Oferta winna zawierać: a)pełną nazwę, adres, NIP, regon, numer: telefonu i faksu, datę sporządzenia oferty, b)cenę za jaką oferent zobowiązuje się zrealizować zamówienie z obowiązującym podatkiem VAT w układzie jak w Formularzu ofertowym, c)termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zlecenia, d)podpisane oświadczenie wg wzoru załączonego do Formularza ofertowego, e)aktualne zaświadczenie ZUS dotyczące realizacji zobowiązań, f)aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące realizacji zobowiązań podatkowo - skarbowych, g)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, h)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, i)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (referencje) stanowiący Załącznik Nr 4 j)wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (kserokopie uprawnień) stanowiący Załącznik Nr 5 k)upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Wykonawcy, (nie dotyczy władz statutowych firmy Wykonawcy), l)oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowane w projekcie umowy (załącznik nr3) warunki realizacji zamówienia. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87 z 2006 r. poz. 605), m.in. zaświadczenia z ZUS, US i Banku nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a dokument wymieniony w pkt. 4 h) nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i być podpisana u dołu strony przez składającego ofertę. 6. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami w prawym górnym rogu strony tytułowej i być podpisane na końcu przez składającego ofertę. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty. 10. Wykonawca może się zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie ustaleń zawartych w niniejszej Specyfikacji oraz wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty. 11. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. 12. W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający, zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści dokumentów składających się na niniejszą Specyfikację. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią niniejszej Specyfikacji i zostanie doręczona wszystkim, którzy je pobrali. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmiany oferty, Zamawiający przedłuży termin ich składania, a wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy jak i Zamawiającego, związane z terminem składania ofert, będą podlegały nowemu terminowi. 13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł ze nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwk-chocianow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach