Przetargi.pl
Nadzór inwestorski - branża konstrukcyjno - budowlana dot. zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu o salę gimnastyczną i zespół socjalny z blokiem żywieniowym

Gmina Złotoryja ogłasza przetarg

 • Adres: 59-500 Złotoryja, Aleja Miła 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8788700 , fax. 076 8788716
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złotoryja
  Aleja Miła 4 4
  59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8788700, fax. 076 8788716
  REGON: 39064768700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski - branża konstrukcyjno - budowlana dot. zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu o salę gimnastyczną i zespół socjalny z blokiem żywieniowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nadzór inwestorski - branża konstrukcyjno - budowlana, dot. zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu o salę gimnastyczną i zespół socjalny z blokiem żywieniowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
  1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,
  2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
  3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia.
  3) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - bez ograniczeń, na samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, przynależą do odpowiedniej izby inżynierów (aktualne zaświadczenie).
  4) Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 u.p.z.p.
  5) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlotoryja.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach