Przetargi.pl
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania:Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2059D na odcinku Błonie-Miękinia.

Powiat Średzki ogłasza przetarg

 • Adres: 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3175646(7) , fax. 0-71 3175649
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Średzki
  ul. Wrocławska 2 2
  55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3175646(7), fax. 0-71 3175649
  REGON: 93193476200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania:Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2059D na odcinku Błonie-Miękinia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2059D na odcinku Błonie- Miękinia. 2.Dokumentacja techniczno-kosztorysowa robót budowlanych objętych nadzo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 717000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki: 1)posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają uprawnienia budowlane w specjalności wymaganej prawem dla nadzorowania robót drogowych i należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych oferentom przez zamawiającego oraz uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopie lub odpisy, i tak: 1. Formularz ofertowy - wg. zał.nr 1. 2.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami z art. 22 ustawy- Prawo zamówień publicznych - wg zał. nr 2 do SIWZ. 3.Aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta- wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 4.Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu należnych składek -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6, Dokument stwierdzający, iż osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia budowlane w specjalności wymaganej prawem dla nadzorowania robót drogowych i należy do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 7.Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , dat wykonania i odbiorców . 9.Zaakceptowany projekt umowy - zał. nr 3. Dokument ,o którym mowa w pkt. 2-6 może być złożony w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii. Ocena spełniania warunków dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: powiat.sredzki.slaski.sisco.info (zakł. przetargi)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach