Przetargi.pl
Wykonanie rekontroli prawidłowości prac rozpoznania i oczyszczenia saperskiego przeprowadzonych w latach 2013-2014 w projekcie: Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP w Nadleśnictwie Chocianów

Nadleśnictwo Chocianów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-140 Chocianów, ul. Kościuszki 23
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 8183500 , fax. 76 8183506
 • Data zamieszczenia: 2015-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Chocianów
  ul. Kościuszki 23 23
  59-140 Chocianów, woj. dolnośląskie
  tel. 76 8183500, fax. 76 8183506
  REGON: 93102390200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rekontroli prawidłowości prac rozpoznania i oczyszczenia saperskiego przeprowadzonych w latach 2013-2014 w projekcie: Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP w Nadleśnictwie Chocianów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Prace polegają na wykonaniu rekontroli prawidłowości wykonanych prac rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu przez cywilną firmę saperską oraz kontrolę prawidłowości odbioru tych prac wykonanego przez jednostkę nadzorującą, w ramach projektu: Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP wpisanego na listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,. Projekt realizowany był w Nadleśnictwie Chocianów w latach 2013-2014 na powierzchni 1074.92 ha. 2.Zakres prac obejmuje prace saperskie polegające na rozpoznaniu gruntu i jego powierzchni w zakresie wykrycia PNIW od poziomu 0 - 100 cm głębokości na powierzchni 20ha. 3.Przedmiot zamówienia nie obejmuje usuwania i niszczenia z kontrolowanych obszarów podjętych przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 717000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_chocianow/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach