Przetargi.pl
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach - Etap A - Przedszkole i Etap B - Szkoła

Gmina Czernica ogłasza przetarg

 • Adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 726 57 00 , fax. 71 726 57 00
 • Data zamieszczenia: 2016-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czernica
  ul. Kolejowa 3 3
  55-003 Czernica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 726 57 00, fax. 71 726 57 00
  REGON: 00053382500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach - Etap A - Przedszkole i Etap B - Szkoła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach - Etap A - Przedszkole i Etap B - Szkoła. Zakres merytoryczny zadania obejmować będzie nadzór techniczny nad realizacją inwestycji przez cały okres jej realizacji, na zarządzaniu zadaniem inwestycyjnym, na sporządzeniu dokumentacji dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i doradztwie przy przeprowadzeniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, na organizacji i koordynacji rozliczeń z Wykonawcą. W ramach świadczonych usług wykonawca obowiązany będzie do przygotowania dokumentacji dla potrzeb i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, doradztwie przy przeprowadzeniu postępowania oraz zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: - konstrukcyjno -budowlanej; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych. - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, - inżynieryjnej - drogowej; w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie obowiązujących wcześniej przepisów. Zamawiający dopuści osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Wykonawca obowiązany będzie zapewnić również koordynację świadczenia usług nadzoru inwestorskiego. Usługi świadczone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164). Zamawiający ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem. Powinna ona zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia Zamawiającemu całej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w którym Zamawiający oświadczy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oławie, konto nr 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001. W opisie przelewu należy wskazać nazwę postępowania, dla którego wadium jest wnoszone. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za skutecznie wniesione Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. Zaleca się, aby do oferty dołączyć dokument (lub jego kopię) potwierdzający wpłatę wadium. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w kopercie, jednakże dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą. 7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości. 9. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom - niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.1), 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) niezwłocznie - na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.1), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Sposób zarządzania kontraktem
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czernica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach