Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Gmina Marciszów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-410 Marciszów, ul. Szkolna 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7410208 , fax. 075 7410208
 • Data zamieszczenia: 2016-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Marciszów
  ul. Szkolna 6 6
  58-410 Marciszów, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7410208, fax. 075 7410208
  REGON: 23082134500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa pierwszej części III etapu kanalizacji sanitarnej . Zakres zadania pn. Budowa pierwszej części III etapu kanalizacji sanitarnej obejmuje m.in: wykonanie ok. 573 m kanału o średnicy 200 mm od studni nr S24 (wykonano w I etapie budowy) z przeciskiem pod torami PKP do studni S2 i dalej kanał i przecisk pod drog powiatową nr 2745D (dz. nr 312 obręb Ciechanowice i nr 2 obręb Marciszów) do studni S72 i dalej kanał od studni S72 oraz do studni S92 i S93 i dalej kanał od studni S74 do studni S82 i studni S86. Do obowiązków wykonawcy robót budowlanych należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (PKP, zarząd drogi itp.) koniecznych do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres robót budowlanych przedstawiony jest na planie zagospodarowania terenu - załącznik nr 8 do SIWZ. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do szczegółowego wykonania następujących obowiązków 1.Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, 2.Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie przy udziale Zamawiającego, 3.Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy, jej zgodności z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizacji inwestycji, 4.Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i jakości wbudowywanych materiałów, 5.Udział w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu; 6.Sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, 7.Kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy, 8.Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym 9.Przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 10.Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, 11.Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 12.Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 13.Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazanie inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający, 14.Egzekwowanie usunięcia przez wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 15.Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą na roboty budowlane, 16.Sprawdzanie pod względem rachunkowym i merytorycznym kosztorysów robót, 17.Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty został zastrzeżony w zawartych z wykonawcami umowach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.marciszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach