Przetargi.pl
Remont mieszkań socjalnych w budynkach komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Tunelowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. (32) 245 48 44
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o.
  ul. Tunelowa 2 2
  41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, fax. (32) 245 48 44
  REGON: 24327193700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpglswietochlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mieszkań socjalnych w budynkach komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie n/w mieszkań socjalnych w budynkach komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul: a) Barlickiego 20a/6 w Świętochłowicach, b) Barlickiego 20b/9 w Świętochłowicach, c) Barlickiego 23a/1 w Świętochłowicach, d) Barlickiego 29/2 w Świętochłowicach, e) Barlickiego 48/1 w Świętochłowicach, f) Barlickiego 6/5 w Świętochłowicach, g) Chorzowskiej 67/1 w Świętochłowicach, h) H. Sawickiej 38/7 w Świętochłowicach, i) Wieczorka 2/5 w Świętochłowicach, j) G. Hugona 1/7 w Świętochłowicach, k) Kamionki 6a/9 w Świętochłowicach, l) Sztygarskiej 6/1c w Świętochłowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: przedmiar robót - Załącznik nr 2a do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy na stolarkę okienną i drzwiową oraz na wykonane roboty budowlane; 24 miesiące na dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia - licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek posiadać i utrzymywać opłacona polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z rozszerzeniem o OC podwykonawców (o ile tacy będą) oraz w zakresie ryzyk budowlanych na kwotę minimum: 150.000,00 zł przez cały okres wykonywania umowy. 4. Pozostałe warunki realizacji zamówienia reguluje wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie terminu płatności wynagrodzenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpglswietochlowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach