Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/ichpw/2015

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ogłasza przetarg

 • Adres: 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2710041 , fax. 032 2710809
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  ul. Zamkowa 1 1
  41-803 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 2710041, fax. 032 2710809
  REGON: 00002594500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichpw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/ichpw/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych.2.Zamówienie składa się z trzech (3) części:Część I - Materiały laboratoryjne 1,Część II - Materiały laboratoryjne 2,Część III - Materiały laboratoryjne 3,3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej z Części zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. 4.Przedmiot zamówienia musi być nowy i oryginalnie zapakowany.5.Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczone produkty zgodnie z gwarancją producenta.6.Wykonawca jest zobowiązany do odbioru opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21) zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 poz. 888).7.Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony przez Wykonawcę w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.8.Wykonawca będzie odpowiadał za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę wynikłą z przekazania przedmiotu zamówienia niezgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ albo z naruszeniem staranności lub przestrzegania zasad bezpieczeństwa.9.Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.10.W wypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien wykazać równoważność w stosunku do produktu wskazanego w SIWZ, w formie pisemnej, a w szczególności:10.1.wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń,10.2.wykazać, że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych,10.3.przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego produktu równoważnego, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.11.Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach (cechach, parametrach) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do SIWZ. 12.W przypadku równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z właściwościami (cechami, parametrami) odpowiedniej pozycji z opisu przedmiotu zamówienia. 13.Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384370007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ichpw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach