Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych i oleju dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Rybnicka 125/1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4184074 , fax. 32 4184074
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
  ul. Rybnicka 125/1 125/1
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 32 4184074, fax. 32 4184074
  REGON: 24314197900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mso.bipraciborz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych i oleju dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych i oleju dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Rybnicka 125 w asortymencie: A) Olej napędowy - 40 000 litrów B) Benzyna bezołowiowa 95 - 1 500 litrów C) Olej silnikowy CG 4/SJ 15W/40 - 120 litrów D) Olej silnikowy SUPEROL CC 40 - 160 litrów E) Olej przekładniowy HIPOL GL - 5 85W/140 - 100 litrów F) Olej przekładniowy HIPOL 6GL - 480W - 100 litrów G) Olej hydrauliczny HV 32 - 400 litrów H) Olej hydrauliczny HL 68 - 100 litrów I) Olej Boxol 26 - 200 litrów Zadanie zostało podzielone na 3 wyodrębnione części. 1) zadanie nr 1, zakup i dostawa oleju napędowego - 40 000 litrów 2) zadanie nr 2, zakup benzyny bezołowiowej 95 - 1 500 litrów 3) zadanie nr 3, zakup i dostawa: oleju silnikowego CG 4/SJ 15W/40 - 120 litrów oleju silnikowego SUPEROL CC 40 - 160 litrów oleju przekładniowego HIPOL GL - 5 85W/140 - 100 litrów oleju przekładniowego HIPOL 6GL - 480 W - 100 litrów oleju hydraulicznego HV 32 - 400 litrów oleju hydraulicznego HL 68 - 100 litrów oleju Boxol 26 - 200 litrów 2. Realizacja zadania nr 1 poprzez sukcesywne dostawy oleju napędowego autocysternami do zbiornika naziemnego Zamawiającego o pojemności 5 000 litrów. Wykonawca dostarczy żądaną ilość paliwa, każdorazowo zgłoszoną pisemnie faksem lub mailem przez Zamawiającego, w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. Zakup benzyny bezołowiowej 95 będzie realizowany na zasadach doraźnych, bezgotówkowych tankowań kanistrów o pojemności 20 litrów (jednorazowo max. 40 litrów) na terenie stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanych na terenie Miasta Racibórz. Oleje dostarczane będą na zasadach doraźnych w opakowaniach producenta o pojemności 20 litrów lub innych, których ilość oraz termin każdorazowo uzgadniany będzie z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 0 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mso.bipraciborz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach