Przetargi.pl
Usługi w zakresie wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew na terenie miasta Rybnika

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 64
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4248838 , fax. 032 4249326
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Pod Lasem 64 64
  44-210 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4248838, fax. 032 4249326
  REGON: 27150551400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielen.rybnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew na terenie miasta Rybnika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wycinki drzew, cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew na terenie miasta Rybnika w zależności od obwodu pnia i średnicy korony, bez różnicowania na drewno twarde i miękkie, z uporządkowaniem terenu, zrębkowaniem gałęzi, frezowaniem lub karczowaniem karpiny, wywozem zrębek i grubizny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Średnia współczynników korygujących
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zielen.rybnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach