Przetargi.pl
Ekspertyza oceny stanu technicznego tunelu rzeki Szarlejka, wraz z rozwiązaniem zabezpieczenia konstrukcji i kosztorysem szczegółowym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót ( przygotowanie materiałów do zgłoszenia lub pozwolenia na budowę oraz do przetargu na wybór wykonawcy).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3939379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 3939379, fax. 32 287 22 69
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ekspertyza oceny stanu technicznego tunelu rzeki Szarlejka, wraz z rozwiązaniem zabezpieczenia konstrukcji i kosztorysem szczegółowym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót ( przygotowanie materiałów do zgłoszenia lub pozwolenia na budowę oraz do przetargu na wybór wykonawcy).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy oceny stanu technicznego tunelu rzeki Szarlejka wraz z przedstawieniem rozwiązań zabezpieczenia konstrukcji tunelu oraz przygotowaniem specyfikacji wykonania i odbioru robót wraz z kosztorysem szczegółowym i przedmiarem. Dokumentację należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U.Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.(Dz.U.Nr 130 poz.1389 z dnia 16.09.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz innymi obowiązującymi przepisami na dzień przekazania dokumentacji projektowej. Opracowanie powinno obejmować: - ekspertyzę oceny stanu technicznego tunelu rzeki Szarlejka; - szczegółowy opis zabezpieczenia konstrukcji tunelu, podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed opracowaniem ostatecznej dokumentacji; - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót; - szczegółowy kosztorys inwestorski. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac. Zaleca się wizję lokalną w terenie. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty w wersji papierowej w 5 egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej na płytach CD - DVD w 2 egz. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysu w okresie 3 lat od daty spisania przez strony protokołu odbioru dokumentacji i przekazania go Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713190007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość pobytów na terenie budowy w ramach nadzoru autorskiego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach