Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2016

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 54
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2854862 , fax. 032 2854862
 • Data zamieszczenia: 2016-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
  ul. Pyskowicka 54 54
  42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 2854862, fax. 032 2854862
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.tgory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: a) ścinkę drzew; b) wykonywanie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew; c) wykonanie cięć technicznych w koronie drzew; d) formowanie koron drzew; e) nasadzanie krzewów oraz drzew wraz z ich pielęgnacją i utrzymaniem w okresie gwarancyjnym (w ciągu trzech lat od posadzenia), f) usuwanie samosiejek drzew i krzewów; g) usuwanie odrostów pnia i szyi korzeniowej; h) zakup pozyskanego drewna opałowego w wyniku ścinki drzew i cięć w koronach drzew po cenie minimum 70,00 PLN złotych netto za 1 mp (cena średnia zakupu drewna oferowana przez Wykonawców w latach poprzednich). Uwaga ! Zamawiający na dzień wszczęcia niniejszego postępowania jest zwolniony przedmiotowo zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiot zamówienia został dokładnie określony w przedmiarze planowanych usług stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Planowany zakres usług obejmuje wycinkę 164 sztuk drzew z podziałem na średnice określone w załączniku nr 11 do SIWZ (Planowany zakres usług). Drzewa rosną w terenie zabudowanym i niezabudowanym. Korony niektórych drzew zlokalizowane są w pobliżu sieci energetycznej. Prace te mogą wymagać wyłączenia energii na sieci energetycznej. Planowany zakres usług obejmuje również cięcia pielęgnacyjne i techniczne w koronach 231 sztuk drzew z podziałem na średnice określone w w/w załączniku. Drzewa rosną w terenie zabudowanym i niezabudowanym. Korony niektórych drzew zlokalizowane są w pobliżu sieci energetycznej. Prace te mogą wymagać wyłączenia energii na sieci energetycznej. Prace związane z wycinką i cięciami pielęgnacyjnymi w koronach drzew dotyczą łącznie czterech przypadków na terenie gminy Tarnowskie Góry, które wymagać będą zastosowania technik alpinistycznych i prowadzone będą na drzewach, których korony swoim zasięgiem obejmują przestrzeń nad cmentarzem. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę z zachowaniem należytej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Proponowana przez Wykonawcę cena zakupu pozyskanego drewna (cena za 1 mp)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.tgory.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach