Przetargi.pl
Remont mieszkań przy ul. Mariackiej 13a/5, ul. Warszawskiej 67/9 oraz ul. Wojewódzkiej 27/5 w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2582021, 3141620 , fax. 032 3141620
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2582021, 3141620, fax. 032 3141620
  REGON: 27112783900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mieszkań przy ul. Mariackiej 13a/5, ul. Warszawskiej 67/9 oraz ul. Wojewódzkiej 27/5 w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont mieszkań przy ul. Mariackiej 13a/5, ul. Warszawskiej 67/9 oraz ul. Wojewódzkiej 27/5 w Katowicach Poniżej 206000 Euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z art. 45 ustawy Pzp w wysokości: 1 000,00 zł Słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 2. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ustawy. 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego: Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A. O / Katowice Nr rachunku: 13 1050 1214 1000 0023 3495 0603 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Prosimy o dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie przelewu. 4. Wadium w formie innej niż gotówka należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie. 5. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż gotówka potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 6. Zwrot wadium dokonany będzie zgodnie z uregulowaniami art. 46 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy nastąpią okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu może wziąć udział wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak też nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 2. W oparciu o powyższe zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: - wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji zgodnie z art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego poniższych instalacji: a) gazowe, b) elektryczne, oraz osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania robót w branży ogólnobudowlanej; - wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez roboty odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia zamawiający rozumie roboty budowlane polegające na remoncie mieszkania o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł (brutto); - wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł. UWAGA! Jeśli wykonawcy przedstawią w swych ofertach wymagane wartości finansowe w innych walutach niż określone w SIWZ, to będą one przeliczone wg średniego kursu PLN Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu publicznym dla niniejszego postępowania. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 4. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez podwykonawców, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 5. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 7. Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 6, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki określone w ust. 2 mogą spełniać wykonawcy łącznie. Podmioty występujące wspólnie odpowiadają solidarnie przed zamawiającym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferta - załącznik nr 1. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (podpisującego ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentów wymienionych w ust. 2. 4. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - załącznik nr 2. 5. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do realizacji zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 3. 6. Wykaz wykonanych robót (oświadczenie) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie - załącznik nr 4. 7. Wykaz części przedmiotu zamówienia, których realizację wykonawca powierzy podwykonawcom lub w przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia z udziałem podwykonawców, winien złożyć oświadczenie, że zamierza wykonać zamówienie siłami własnymi - załącznik nr 5. 8. Polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 9. Kosztorys ofertowy uproszczony oraz tabelę elementów scalonych wypełnioną na podstawie załączonego przedmiaru stanowiącego załącznika nr 7 do SIWZ. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w ust. 2 składa każdy z podmiotów. UWAGA! Wykonawcy wspólnie mogą złożyć oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp. Oświadczenie to musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia. - Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. - Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką imienną osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). - W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa wymagane dokumenty zgodnie z treścią § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605 z późniejszymi zmianami)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzgm.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach