Przetargi.pl
Dostawa samochodu osobowo - terenowego wraz z dodatkowym wyposażeniem

Straż Miejska w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2593256 , fax. 032 2593329
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska w Katowicach
  ul. Młyńska 9 9
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2593256, fax. 032 2593329
  REGON: 27373809100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazmiejska.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowo - terenowego wraz z dodatkowym wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa 1 samochodu osobowo - terenowego (samochody poruszające się po każdej nawierzchni CPV 34113200-4) przystosowanego do przewozu 5 funkcjonariuszy i z napędem 4x4, spełniającego niżej określone wymogi: 1. silnik - o minimalnych parametrach: a. pojemność 1900 cm3; b. moc 140 KM, c. rodzaj paliwa - benzyna bezołowiowa 95, d. układ wtryskowy - elektroniczny, wtrysk bezpośredni, e. zasilanie paliwem - wtrysk wielopunktowy, f. system ograniczania emisji - katalizator trójdrożny. 2. nadwozie - o minimalnych parametrach: a. zamknięte, pięciodrzwiowe - drzwi boczne uchylne i drzwi tylne otwierane do góry, b. pięcioosobowe, c. w kolorze czarnym z powłoką odporną na zarysowania, 3. napęd: 4x4 - posiadający możliwość pracy w systemie (wymagania minimalne): a. napędu przedniego, b. napędu przedniego + automatycznego dołączania napędu osi tylnej, c. stałego napędu 4x4, d. zupełnego odłączenia napędu osi tylnej. 4. zużycie paliwa (dane fabryczne) - cykl mieszany - max. 9 l/100 km, 5. masy i wymiary: a. masa całkowita - maksimum 2200 kg, b. ładowność - minimum 550 kg, c. długość całkowita - minimum 4500 mm, d. szerokość całkowita - minimum 1750 mm, e. wysokość całkowita - minimum 1650 mm, f. rozstaw osi - minimum 2600 mm, g. rozstaw kół przednich - minimum 1500 mm, h. rozstaw kół tylnych - minimum 1500 mm, i. pojemność przestrzeni bagażowej - minimum 600 litrów (po złożeniu drugiego rzędu siedzeń - minimum 1600 litrów), j. pojemność zbiornika paliwa - minimum 60 litrów. 6. skrzynka biegów - manualna, 7. podwozie: a. zawieszenie przód - niezależne, b. zawieszenie tył - niezależne, c. układ kierowniczy - elektryczne wspomaganie, d. układ hamulcowy - tarcze hamulcowe wentylowane z przodu i z tyłu. 8. zdolności terenowe: a. kąt natarcia - minimum 28 stopni, b. prześwit - minimum 190 mm, c. kąt przechyłu bocznego - minimum 45 stopni. II) Wyposażenie standardowe (minimum): 1. bezpieczeństwo: a. gaśnica samochodowa o pojemności 1 kg, b. trójkąt ostrzegawczy, c. kontrolki świetlne wskazujące brak zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz niedomkniętych drzwi, d. system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania + system rozdziału siły hamowania + system wspomagania siły hamowania, e. 6 poduszek powietrznych (przednie, boczne, kurtynowe), f. aktywne zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości + 3 tylne zagłówki, g. 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla przednich i tylnych siedzeń (przednie z czujnikiem wagi i napinaczami), h. włącznik centralnego zamka w konsoli kierowcy, 2. stylizacja: a. felgi ze stopów metali lekkich 16 cali, b. listwy nadkoli i chlapacze, c. zderzaki w kolorze nadwozia, d. atrapa chłodnicy w kolorze nadwozia, e. lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, w kolorze nadwozia, f. zewnętrzne klamki drzwi czarne. 3. komfort: a. elektryczne wspomaganie kierownicy, b. fotel kierowcy - z oparciem lędźwiowym, regulowana wysokość z podnośnikiem siedzenia, c. automatyczna klimatyzacja, d. dwa tylne nawiewy, e. podłokietnik kierowcy oraz schowki drzwi bocznych, f. dzielona tylna kanapa, g. 2x12V gniazdko zasilania (1 w części centralnej konsoli, 1 w bagażniku), h. światła (1 w przestrzeni bagażowej, 2 w kokpicie kierowcy, 1 w tylnej części pasażerskiej), i. komplet dywaników gumowych 4. wyposażenie techniczne: a. odtwarzacz CD z 4 głośnikami, b. sterowanie systemem audio w kole kierownicy, c. tempomat, d. centralny zamek sterowany pilotem + immobiliser e. elektrycznie regulowane szyby przednich i tylnych drzwi bocznych, z jednodotykowym przyciskiem po stronie kierowcy, 5. przestrzeń bagażowa; a. podłoga bagażnika płaska bezprogowa, b. schowek w górnej części deski rozdzielczej. III) Wyposażenie dodatkowe 1. radiotelefon (kompatybilny z obecnie eksploatowanymi) - Motorola GM-340, pasmo pracy 136 - 174 MHz, 4 kanały programowane, odstęp sąsiedniokanałowy 12,5 kHz, kod blokady szumów CTCSS z anteną lub równoważny - zaprogramowany wg wskazówek Zamawiającego 2. komplet opon zimowych na felgach stalowych 16 cali Dodatkowe wymagania - wszystkie zamontowane elementy wyposażenia dodatkowego (opisane w punkcie III) muszą posiadać możliwość serwisowania gwarancyjnego, jak i pogwarancyjnego w Katowicach w autoryzowanych punktach serwisowych oferowanego sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341132004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym niniejsza procedurą przetargową i są autoryzowanym dealerem producenta oferowanego samochodu, b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadają lub współpracują z minimum jedną autoryzowaną stacją obsługi oferowanej marki pojazdu - znajdującą się na terenie miasta Katowice, c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 2. Ocena spełnienia warunków wymienionych w ust. 1 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w §6, na zasadzie spełnia nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia składają wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowany samochód wymagań stawianych przez Zamawiającego (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ (w formie oryginału) b. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d. aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest autoryzowanym dealerem producenta oferowanego pojazdu, f. wykaz autoryzowanych stacji obsługi oferowanej marki samochodu, posiadanych przez Wykonawcę lub sieć, którą Wykonawca reprezentuje, znajdujących się na terenie miasta oraz w odległości max 20 km od miasta Katowice, z podaniem dokładnej lokalizacji, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, g. wykaz podstawowych parametrów technicznych oferowanego samochodu, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strazmiejska.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach