Przetargi.pl
sprzedaż i przesył energii elektrycznej do obiektów służbowych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w m. Racibórz

Śląski Oddział Straży Granicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4144066 , fax. 032 414 47 08
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Oddział Straży Granicznej
  ul. Dąbrowskiego 2 2
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4144066, fax. 032 414 47 08
  REGON: 27315915700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaski.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprzedaż i przesył energii elektrycznej do obiektów służbowych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w m. Racibórz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i przesył energii elektrycznej do obiektów służbowych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu przy ul Rynek 4/7 oraz ul. Dąbrowskiego 2, w ilościach szczegółowo określonych w SIWZ. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich możne żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87, poz. 605 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujący dokument: 1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuję się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2 aktualną koncesję wydaną przez Prezesa URE w zakresie obrotu energią - podstawa prawna art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póź. zm.) 2. Na podstawie art. 44 ustawy Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz o niewykluczaniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Dokument, o którym mowa w pkt 2 zobowiązany jest dołączyć do oferty każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. np. każdy konsorcjant w przypadku konsorcjum). 3. Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej dla wyszczególnionych obiektów Zamawiającego - na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zawarte w formularzu oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slaski.strazgraniczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach