Przetargi.pl
Modernizacja małej architektury na terenach zieleni gminnej

Prezydent Miasta Będzina ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 267-35-16 , fax. (032) 267 62 19
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Będzina
  ul. 11 Listopada 20 20
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 032 267-35-16, fax. (032) 267 62 19
  REGON: 00051556490000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedzin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja małej architektury na terenach zieleni gminnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z rozładunkiem koszy betonowych oraz ławek miejsko parkowych we wskazanym miejscu na terenie miasta Będzina. 1.Dostawa wraz z rozładowaniem 50 szt. koszy betonowych o następujących parametrach: Kosz betonowy musi być sześciokątny o pojemności 70 litrów wraz z obręczą na założenie worka. Wymiary kosza: Wysokość 72 cm, średnica górna 52 cm, średnica dolna 60 cm, kolor szary. Na każdym koszu musi być umieszczone logo miasta Będzina wraz z napisem UM Będzin. UWAGA - wymiary kosza mogą ulec zmianie jednakże pojemność kosza musi być 70 litrów. 2.Dostawa wraz z rozładowaniem 10 szt. ławek miejsko - parkowych typu Wiedeńskiego: Ławka typu wiedeńskiego musi posiadać boki żeliwne, składać się z pięciu lub sześciu desek pomalowanych lakiero - bejcą w kolorze ciemno brązowym: Wymiary ławki: -wymiary ławki:(1700 x 780) mm, -wymiary siedziska: 420 mm, - wysokość:650 mm, - wysokość siedziska od ziemi:430 mm - ilość listew: 5 lub 6 - wymiar (przekrój) listew:35 mm, drewno sosnowe Przykładowa ławka znajduje się na stronie internetowej firmy UNI ARCZ http:www.uni-arcz.pl , pod pozycją ławki żeliwne/ ławka wiedeńska biskod 4108. Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych wyżej wymiarów w granicach 10%. 3.Dostawa wraz z rozładowaniem 60szt. ławek miejsko - parkowych typu betonowo drewnianych. Stelaż ławek musi być żelbetowy, pokryty kamykami rzecznymi. Elementy drewniane muszą być pomalowane lakiero - bejcą w kolorze ciemny brąz. Parametry ławek: -wymiary 2000 x 750 mm -wysokość: 630 mm - wysokość siedziska od ziemi : 430 mm, - ilość listew: 5( 2 listwy oparcie, 3 listwy siedzisko), - wymiar ( przekrój) listew: 45 mm, drewno sosnowe, - rozstaw zewnętrzny nóg 2000 cm, - grubość nóg 12 cm, - sposób mocowania - wolnostojąca ( przykręcana, zakotwiczona) Przykładowa ławka znajduje się na stronie internetowej firmy UNI ARCZ http:www.uni-arcz.pl , pod pozycją ławki betonowe/ ławka MiejskaBkod 4212. Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych wyżej wymiarów w granicach 10%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391136003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( dalej Pzp) ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm. ) oraz w SIWZ. 1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Wymaga się : a) przedłożenia aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 1.2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wymaga się: a) posiadania doświadczenia w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia- a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, zamówień na dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów (np. referencje) potwierdzających że usługi te zostały należycie wykonane. Należy wykazać co najmniej 1 dostawę obejmującą dostawę koszy i/lub ławek, potwierdzoną stosownymi dokumentami. 1.3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1)Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie, wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10)Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części V pkt 1.1 - 1.3 SIWZ. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp; 4) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia winni: a) ustanowić sposób reprezentacji poprzez wyznaczenie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy i dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa, b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego oddzielnie udokumentować, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, c) łącznie wykazać, iż posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) opisać ofertę w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 3.1. Wykonawca może zawrzeć umowę z Podwykonawcą po uzyskaniu zgody od Zamawiającego.(Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Zamawiającemu umowę lub projekt umowy zawierający zapis dot. zakresu robót i sposobu rozliczeń finansowych pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Podwykonawcą). 4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1.1.a części VI niniejszej specyfikacji składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Spełnienie warunków 1.2.a, 1.3, 1.4 ocenianie będzie na podstawie złożonego oświadczenia na lub według druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ według reguły spełnia- nie spełnia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę. Niespełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, w tym wynikające z art. 23 ust.2 ustawy Pzp. 2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 2 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Zamawiający żąda następujących dokumentów: 3.Aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bedzin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach