Przetargi.pl
Remont Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej dla edukacji kulturalnej, ul. Klasztorna 9 Zadanie dofinansowane w ramach Programu: Rozwój Infrastruktury Kultury, Priorytetu: Infrastruktura Domów Kultury, z środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji - Etap IV

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4191407 , fax. 032 4191407
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
  ul. Klasztorna 9 9
  47-420 Kuźnia Raciborska, woj. śląskie
  tel. 032 4191407, fax. 032 4191407
  REGON: 27151873500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuzniakultury.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej dla edukacji kulturalnej, ul. Klasztorna 9 Zadanie dofinansowane w ramach Programu: Rozwój Infrastruktury Kultury, Priorytetu: Infrastruktura Domów Kultury, z środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji - Etap IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane do wykonania w holu głównym w ramach niniejszego zamówienia obejmują następujące elementy robót: Roboty ogólnobudowlane 1.1 Roboty rozbiórkowe a) Demontaż ze ścian i słupów boazerii drewnianej wraz z usunięciem starych powłok malarskich z ścian, b) Demontaż przepierzenia - ścianki drewnianej pomiędzy pom. nr 15 a pom . nr 16 c) Demontaż istniejącej stolarki aluminiowej pomiędzy pom. nr 12 a pom. nr 15, oraz demontaż istniejących drzwi do sanitariatów i drzwi Sali widowiskowej d) Rozbiórka ścian działowych w pomieszczeniu rozdzielnie) Częściowa rozbiórka schodów f) Wykucie okien w ściennie zewnętrznej na parterze i piętrze w miejscu usytuowania drzwi do dźwigu osobowego g) Demontaż istniejących barierek i poręczy h) Roboty ziemne - rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych, wykop pod płytę fundamentową. 1.2 Roboty montażowe - szyb windowy a) Wykonanie podłoża pod płytę fundamentową z chudego betonu b) Wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej c) Wykonanie izolacji fundamentów d) Murowanie ścian szybu e) Osadzenie na wskazanych poziomach nadproży nad otworami drzwiowymi f) Wykonanie wieńców żelbetowych g) Wykonanie płyty żelbetowej stropodachu wraz z osadzeniem rury wywiewnej h) Wykonanie ogniomurów ponad stropodachem i) Montaż izolacji cieplnej stropodachu j) Wykonanie pokrycia z papy nawierzchniowej k) Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych metodą BSO z wełny mineralnej l) Montaż obróbek blacharskich ogniomurów oraz montaż rynien i rur spustowych ł ) Wykonanie tynków wewnętrznych m) Malowanie ścian 2x farbą emulsyjną n) Montaż dźwigu w szybie 1.3 Roboty montażowe i wykończeniowe hol główny a) wykonanie schodów wewnętrznych do rozdzielni b) Wykonanie 3 szt. podjazdów dla osób niepełnosprawnych c) Wykonanie nowych schodów z pom. holu głównego do pomieszczeń byłego zaplecza d) Uzupełnienie tynków na ścianach w miejscach po zamurowanych otworach e) Wydzielenie poprzez wymurowanie ścianek działowych w pomieszczenia garderoby f) Montaż nowej stolarki aluminiowej pomiędzy pom. wiatrołapu a holem głównym g) Montaż okna typu FIX pomiędzy sala konsumpcyjną a holem głównym, oraz okna kasowego h) Montaż nowej stolarki drzwiowej do wejść na salę widowiskową i do pomieszczeń sanitariatów i) Montaż nowych balustrad i poręczy przy podjazdach dla osób niepełnosprawnych j) Montaż nowej balustrady przy schodach z parteru na piętro k) Wykonanie nowej okładziny z żywicy epoksydowej na schodach i podeście z parteru na piętro l) Wykonanie w pomieszczeniu wiatrołapu, holu głównego, klatki schodowej i poczekalni okładziny sufitu z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym wraz z miejscowymi obniżeniami, ł) wykonanie obudowy słupów żelbetowych okrągłych płytami gipsowo kartonowymi na ruszcie stalowym ł) Wykonanie gładzi na ścianach wewnętrznych m) Ułożenie na ścianach tapety z włókna szklanego n) Malowanie ścian i sufitów 2x farbą emulsyjn o) Wykonanie okładziny posadzek z płytek ceramicznych p) Dostawa i montaż mebli i wyposażenia szatni 2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznej: a) Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w holu głównym, wiatrołapie, klatce schodowej i garderobie b) Wykonanie przebudowy rozdzielni głównej c) Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z zabudową lamp; d) Wykonanie zasilania Gn 230-40 e) Instalacja połączeń wyrównawczych; f) Wykonanie zasilania szybu windowego 3. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych: a) Przebudowa wewnętrznej instalacji CO b) Dostosowanie istniejącej łazienki dla osób niepełnosprawnych. 4. Dźwig osobowy - Q630 kg lub 8 osób. DANE OGÓLNE: Udźwig - pojemność 630kg - 8 osób Prędkość 0,4 - 0,6 m/s Ilość startów - h 60 Wysokość podnoszenia ok. 4 m Usytuowanie szyb murowany, żelbetowy. Zasilanie 3 x 400 V - 32A Temperatura pracy 5oC ... 40oC Ilość przystanków - dojść 2 - 2 Ilość dojść w pionie przystanku podstawowego: 2 Ilość dojść po przeciwnej stronie - z boku 0 -0 SZYB: Wymiary szybu 1650x1750mm Podszybie 1100mm Nadszybie 3500mm Wentylacja min. 1% przekroju Materiał Beton. DRZWI SZYBOWE Rodzaj automatyczne Typ Teleskopowe Ilość paneli 2 Wymiar 900x2000mm Wykonanie Stal nierdzewna dekoracyjna typu SKÓRA Odporność ogniowa E120 Kasety wezwań W futrynie, wykonanie stal nierdzewna, przycisk okrągły z podświetleniem, kaseta ze stali nierdzewnej z wyświetlaczem Wymiar otworu surowego 1160x2260mm Oświetlenie przystanku LED w nadprożu drzwi. DRZWI KABINOWE Rodzaj Automatyczne - VVVF Typ teleskopowe Ilość paneli 2 Wymiar 900x2000mm Zabezpieczenie wejścia kurtyna świetlna Wykonanie Stal nierdzewna typu SKÓRA UKŁAD STEROWANIA I NAPĘDU Sterowanie mikroprocesorowe, menu sterownika w języku polskim bez konieczności stosowania testerów, laptopów, kodów dostępu, zjazd dźwigu na przystanek podstawowy po czasie, automatyczny dojazd do najniższego przystanku po zaniku napięcia z funkcją otwarcia drzwi, jazda pożarowa przy stałym zasilaniu z budynku, łączność awaryjna GSM Wykonanie szafy: stal ocynkowana, umiejscowienie szafy w maszynowni. Napęd hydrauliczny pośredni, silnik napędu zasilany U-400 V, zabezpieczony przed przegrzaniem, soft stop, blok zaworowy z zaworem proporcjonalnym, np. firmy Bucher. Umiejscowienie napędu w maszynowni. KABINA: Wymiary 1100x1400x210 Ściana prawa: stal nierdzewna dekoracyjna SKÓRA Ściana lewa: stal nierdzewna dekoracyjna SKÓRA. Ściana tylna: stal nierdzewna dekoracyjna SKÓRA Lustro: połowa wysokości tylnej ściany Poręcz - położenie Okrągła wykonana ze stali nierdzewnej - na tylnej ścianie Sufit: podwieszany, wykonany ze stali nierdzewnej z wypełnieniem Termo space Podłoga: wykładzina antypoślizgowa trudno ścieralna typ Silver Birch Oświetlenie LED w rozetach ze stali nierdzewnej typ antywandal - zabezpieczony przed kradzieżą Cokoliki : stal nierdzewna szlifowana na ścianach bocznych i tylnej. Panel dyspozycji: wykonany ze stali nierdzewnej na całą wysokość kabiny, przyciski okrągłe stal nierdzewna, Brail, wyświetlacz LCD, przyciski otwierania i zamykania drzwi, światło awaryjne. Tabliczka znamionowa, instrukcja obsługi - stal nierdzewna. Stacyjka jazd specjalnych i blokady drzwi. Wentylator automatyczny, cichy. W zakres prac wchodzą również: montaż owego dźwigu, badanie nowego dźwigu przez Jednostkę Notyfikowaną, drzwi szybowe-montaż bez obróbki budowlanej, maszynownia zg z PN-EN81.2 oraz wytycznymi projektowymi, szyb zg z PN-EN81.2 zgodnie z projektem architektoniczno budowlanym, murowany, instalacja zasilająca zg z PN-EN81.2 oraz wytycznymi projektowymi. Kkonserwacja co 30 dni zg. z Ustawą o Dozorze Technicznym w okresie gwarancji bez dodatkowych opłat, syntezator mowy informujący o pozycji kabiny szybie. UWAGA! Zakres robót objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nie obejmuje robót związanych z remontem kawiarenki i zaplecza budynku MOKSIR . W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 1. Wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w dokumentacji projektowej; 2. Wykonać wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (w tym laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót); 3. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Wymagania dotyczące robót: 1. Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego na budowie. 2. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wymogami niniejszej SIWZ. Wytyczne dotyczące zagospodarowania odpadów: 1. Powstałe w wyniku prac odpady budowlane winny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.); 2. Gmina Kuźnia Raciborska nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, należy zatem uwzględnić konieczność wywozu odpadów do stosownej instalacji zlokalizowanej poza terenem Gminy Kuźnia Raciborska. Inne uwarunkowania: 1. Podane w dokumentacji projektowej przykładowe nazwy handlowe materiałów i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami handlowymi posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. 2. Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Wszystkie wymiary i powierzchnie należy sprawdzić przed zamówieniem materiałów. 5. Wykonawca winien wydzielić i zabezpieczyć teren prowadzonych prac. 6. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (bhp, ppoż. oraz koordynacja w zakresie bhp) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnej części zamówienia na roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1. Załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa, w częściach: 1) Część 1 - Dobudowa szybu dźwigu osobowego w budynku MOKSIR w Kuźni Raciborskiej 2) Część 2 - Projekt architektoniczno-budowlany - Modernizacja holu głównego, kawiarenki i zaplecza budynku MOKSIR - tylko w części modernizacji holu wejściowego. 3) Część 3 - Projekt budowlano-wykonawczy - branża: Instalacje elektryczne - tylko w części dotyczącej modernizacji holu wejściowego. 2. Załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiary robót (opracowanie pomocnicze), 3. Załącznik nr 4 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ,które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ), przedmiarach robót (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 4 do SIWZ), lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:/kuzniakultury.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach