Przetargi.pl
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu

Gmina Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7605200 , fax. 32 7605280
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 7605200, fax. 32 7605280
  REGON: 27625545300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.siemianowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu dzieci niepełnosprawnych własnymi środkami transportu Wykonawcy, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówki oświatowej wraz z zapewnieniem obecności opiekuna podczas każdego przejazdu od poniedziałku do piątku. 2. Zamówienie zostało podzielone na XI Części (tras). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia. 3. Szczegółowy opis poszczególnych Części - Tras zamówienia stanowi Dodatek nr7 do SIWZ. 4. W odniesieniu do każdej Części zamówienia Zamawiający wymaga zapewniania opiekuna: Obowiązki opiekuna: 4.1. Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu, a także w czasie przejścia z pojazdu samochodowego do szkoły lub placówki i ze szkoły lub placówki do pojazdu samochodowego; 4.2. Opiekun pomaga dzieciom wsiąść i wysiąść z pojazdu samochodowego, w razie konieczności przenieść dziecko z wózka inwalidzkiego do pojazdu samochodowego i z pojazdu samochodowego na wózek inwalidzki; 4.3. Opiekun odpowiada za to, aby w czasie przewozu dzieci były zabezpieczone pasami lub przewożone w fotelikach (dostarczonych przez rodziców lub opiekunów prawnych); 4.4. Opiekun odprowadza dzieci z pojazdu samochodowego do świetlicy szkolnej i oddaje pod opiekę wychowawcy świetlicy, a po zakończonych lekcjach lub zajęciach odbiera dzieci ze świetlicy i doprowadza dzieci do pojazdu samochodowego; 4.5. Opiekun po zajęciach przekazuje dzieci rodzicom/opiekunom prawnym bądź też osobom wskazanym przez rodziców/opiekunów prawnych; 4.6. Przewożone dzieci mogą samodzielnie udawać się z pojazdu samochodowego do domu - tylko w przypadku pisemnej dyspozycji rodziców lub opiekunów prawnych, złożonej opiekunowi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający - w odniesieniu do Części I, Części II, Części III, Części IV, Części V, Części VI, Części VII, Części VIII, Części IX, Części X, Części XI, nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rok produkcji pojazdu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach