Przetargi.pl
Remont urządzeń odwadniających drogi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2147114 , fax. 32 2147152, 2147182
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czechowice-Dziedzice
  Plac Jana Pawła II 1 1
  43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  tel. 32 2147114, fax. 32 2147152, 2147182
  REGON: 00052360800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont urządzeń odwadniających drogi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia pn.:Remont urządzeń odwadniających drogi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice obejmuje między innymi: rozebranie różnych nawierzchni jezdni i chodników lub ich przełożenie, rozebranie obrzeży i krawężników lub ich przełożenie, częściowe rozebranie podbudowy, rozebranie korytek ściekowych betonowych i odwodnień liniowych, rozebranie kratek ściekowych i przykanalików, rozebranie studni rewizyjnych, rozebranie umocnień rowów płytami ażurowymi i płytkami betonowymi, prace ziemne, uszczelnianie studni rewizyjnych i rurociągów, regulację wysokościową pokryw studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych, uzupełnienie uszkodzonych włazów na studniach rewizyjnych i rusztów żeliwnych w kratkach ściekowych, zabudowa nowych: korytek ściekowych, odwodnień liniowych, kratek ściekowych, przykanalików, studni rewizyjnych, umocnienie dna i skarp rowu płytami betonowymi, płytami ażurowymi, narzutem kamiennym, prace odtworzeniowe, wywóz odpadów powstałych w czasie wykonywania prac wraz z przekazaniem ich do utylizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - załącznik nr 2 do SIWZ - przedmiar robót, - załącznik nr 3 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w przedmiarze robót (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 3 do SIWZ), lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie elementy wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione przez inne - za równoważne Zamawiający uzna takie, które mają parametry techniczne równe lub lepsze od wskazanych i posiadają wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Podany w przedmiarze zakres robót dotyczy planowanej ilości wykonania remontu urządzeń odwadniających drogi. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji planowanych ilości remontów urządzeń odwadniających drogi. Faktyczne ilości realizowanych remontów urządzeń mogą odbiegać od planowanych ilości. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 80% ceny podanej w formularzu cenowym - załącznik nr 9 do SIWZ W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji - warunki skorzystania z prawa opcji: a)Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać. b)Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w terminie trwania umowy. c)Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy. d)Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie. Brak stosownej informacji świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub części ( jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych ). e)Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324518
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 5500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czechowice-dziedzice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach