Przetargi.pl
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 61,00 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 51,00 m2 Część III - 1 lokal o powierzchni 83,00 m2 Część IV - 2 lokale o powierzchni 76,00 m2 Część V - 2 lokale o powierzchni 42,00 m2 Część VI - 2 lokale o powierzchni 43,00 m2.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-379 Warszawa, ul. Białobrzeska 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6581903 , fax. 022 6581903
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  ul. Białobrzeska 11 11
  02-379 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6581903, fax. 022 6581903
  REGON: 14070016300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnochota.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 61,00 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 51,00 m2 Część III - 1 lokal o powierzchni 83,00 m2 Część IV - 2 lokale o powierzchni 76,00 m2 Część V - 2 lokale o powierzchni 42,00 m2 Część VI - 2 lokale o powierzchni 43,00 m2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota. Przewiduje się remont pustostanów w 6 zadaniach: I część (powierzchnia pustostanów wynosi ca 61,00 m2): a) ul. Grójecka 114 m. 45 (powierzchnia pustostanu wynosi ca 22,00 m2) b) ul. Pawińskiego 22 m. 55 (powierzchnia pustostanu wynosi ca 39,00 m2) II część (powierzchnia pustostanów wynosi ca 51,00 m2): a) ul. Baśniowa 6 m. 3 (powierzchnia pustostanu wynosi ca 33,00 m2) b) ul. Grójecka 72 m. 6 (powierzchnia pustostanu wynosi ca 18,00 m2) III część (powierzchnia pustostanów wynosi ca 83,00 m2): a) ul. Grójecka 62a m. 9 (powierzchnia pustostanu wynosi ca 83,00 m2) IV część (powierzchnia pustostanów wynosi ca 76,00 m2): a) ul. Białobrzeska 28 m, 46 (powierzchnia pustostanu wynosi ca 44,00 m2) b) ul. Rokosowska 7 m. 11 (powierzchnia pustostanu wynosi ca 32,00 m2) V część (powierzchnia pustostanów wynosi ca 42,00 m2): a) ul. Radomska 16 m. 1 (powierzchnia pustostanu wynosi ca 21,00 m2) b) ul. Grójecka 56/58 m. 38 (powierzchnia pustostanu wynosi ca 21,00 m2) VI część (powierzchnia pustostanów wynosi ca 43,00 m2): a) ul. Dunajecka 13 m. 16 (powierzchnia pustostanu wynosi ca 23,00 m2) b) ul. Tarczyńska 12 m. 25 (powierzchnia pustostanu wynosi ca 20,00 m2) Zamówienie obejmuje wykonanie robót; W zakres podstawowych robót budowlanych wchodzą nw. roboty: a) wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV b)wymiana stolarki drzwiowej c) wymiana posadzek d) roboty murowe i tynkarskie e) roboty szklarskie f) roboty glazurnicze g) roboty malarskie W zakres podstawowych robót sanitarnych wchodzą nw. roboty: a) wymiana urządzeń sanitarnych b)wymiana podejść do urządzeń sanitarnych c)wymiana osprzętu d) częściowe wymiany lokalówek e)pomiary szczelności instalacji W zakres podstawowych robót elektrycznych wchodzą nw. roboty: a) wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu i do WLZ b) wymiana osprzętu elektrycznego c) wymiana tablic d) pomiary elektryczne e) sporządzenie dokumentacji dla STOEN f) inne roboty towarzyszące związane z technologią poszczególnych branż robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: Część I - 1 000,00 zł, Część II - 1 100,00 zł, Część III - 1 600,00 zł Część IV - 700,00 zł Część V - 900,00 zł, należy wpłacać na konto bankowe Bank Handlowy Nr 15 1030 1508 0000 0005 5087 7058.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnochota.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach