Przetargi.pl
Zakup i dostawa zestawów komputerowych - część I Zakup i dostawa części i akcesoriów komputerowych - część II

Muzeum Powstania Warszawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5397950 , fax. 022 5397924
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Powstania Warszawskiego
  ul. Grzybowska 79 79
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5397950, fax. 022 5397924
  REGON: 01576022200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1944.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa zestawów komputerowych - część I Zakup i dostawa części i akcesoriów komputerowych - część II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w części I - dostawa 50 zestawów komputerowych, oraz w części II dostawa części i akcesoriów komputerowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1944.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach