Przetargi.pl
Remont łącznika ulic Wiejskiej i Budowlanych w Lwówku Śląskim

Gmina Lwówek Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6477888 , fax. 075 6477889
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lwówek Śląski
  al. Wojska Polskiego 25A/3 25A/3
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6477888, fax. 075 6477889
  REGON: 00053064300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont łącznika ulic Wiejskiej i Budowlanych w Lwówku Śląskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 690 m2 i długość 140 m. 2. Opornik betonowy dł. 300 mb 3. Roboty wykończeniowe - plantowanie skarp, wykonanie trawników o pow. 215 m2 4. Wymiana istniejących słupów oświetleni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4500 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: a)wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające rodzajem i wartością niniejszemu zamówieniu tj. takie, którego przedmiotem była przebudowa, budowa, remont drogi lub placu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub kamiennej o powierzchni min. 500 m2 i wartości robót nie mniejszej niż 100.000 tys. zł brutto. U Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert) b)dysponują osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stosownie do przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) i zakresu niniejszego zamówienia, w tym: -kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w zakresie budowy dróg, który posiada minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie robót polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub kamiennej w tym nie mniej niż trzy lata w charakterze kierownika; 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przy założeniu, iż zapłata za wykonany zakres robót dokonywana będzie w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury, a w szczególności: a)posiadają wolne środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100.000 tys. zł. (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający wymaga posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej o równowartości 100.000 zł. Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert), b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400.000 zł. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Podpisane oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Dla osoby wskazanej w ofercie do pełnienia funkcji kierownika budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym ustawą Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane 4.Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia 5.Opinie dotyczące jakości robót wymienionych w Dokument 3, wystawione przez zamawiających te roboty. 6.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanej wysokości

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/7/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach