Przetargi.pl
Remont konserwatorski pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującego się przy ul. Krakowskie Przedmieście i pomnika Juliusza Słowackiego znajdującego się na Placu Bankowym w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

Zarząd Terenów Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-261 Warszawa, ul. Podwale 23
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 27 70500 , fax. 22 27 70503
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Terenów Publicznych
  ul. Podwale 23 23
  00-261 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 27 70500, fax. 22 27 70503
  REGON: 00104969210000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ztp.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont konserwatorski pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującego się przy ul. Krakowskie Przedmieście i pomnika Juliusza Słowackiego znajdującego się na Placu Bankowym w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont konserwatorski: 1) pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującego się przy ul. Krakowskie Przedmieście; 2) pomnika Juliusza Słowackiego znajdującego się na Placu Bankowym w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście. 2. Zakres prac dotyczący przedmiotowego zamówienia 2.1. Ogólny zakres prac dotyczący remontu konserwatorskiego pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiego - szczegółowy zakres prac zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 11a 2.1.1. Podest przy pomniku: 2.1.1.1. demontaż płyt granitowych wraz z oczyszczeniem nadających się do powtórnego ułożenia; 2.1.1.2. oczyszczenie powierzchni podbudowy betonowej; 2.1.1.3. uzupełnienie ewentualnych ubytków w podbudowie; 2.1.1.4. poprawa spadku odprowadzającego wodę - około 0,5 %; 2.1.1.5. zagruntowanie powierzchni betonowej; 2.1.1.6. wykonanie dwukrotnie izolacji przeciwwodnej; 2.1.1.7. ponownie ułożenie płyt granitowych podestu z ewentualną wymianą na nowe wraz z wypełnieniem spoin zaprawą elastyczną mrozoodporną. 2.1.2. Kamienny cokół: 2.1.2.1. oczyszczenie powierzchni kamienia z brudu, kurzu, pozostałości fug, zacieków oraz nawarstwień; 2.1.2.2. wymiana spękanych płyt na nowe lub uzupełnienie brakujących ubytków; 2.1.2.3. wypełnienie szczelin zaprawą wodo i mrozoodporną; 2.1.2.4. oczyszczenie i uszczelnienie styku blachy obróbek podstawy z cokołem pomnika masą uszczelniającą; 2.1.2.5. sprawdzenie stabilności mocowania liter napisu (wraz z oczyszczeniem i zabezpieczeniem) znajdującego się na cokole pomnika. 2.1.3. Figura Kardynała S. Wyszyńskiego z brązu: 2.1.3.1. oczyszczenie figury z korozji, brudu, kurzu za pomocą mosiężnych szczotek; 2.1.3.2. uzupełnienie ubytków z patyny; 2.1.3.3. zabezpieczenie powierzchni inhibitorem korozji miedzi oraz nałożenie mikrokrystalicznego wosku; 2.1.3.4. przepolerowanie powierzchni pomnika. 2.2. Ogólny zakres prac dotyczący remontu konserwatorskiego pomnika Juliusza Słowackiego - szczegółowy zakres prac zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 11b 2.2.1. Podest przy pomniku: 2.2.1.1. demontażu płyt stopni w celu oczyszczenia; 2.2.1.2. naprawa podbudowy betonowej; 2.2.1.3. uzupełnienie ewentualnych ubytków w stopniach; 2.2.1.4. poprawa spadku odprowadzającego wodę - około 0,5 % ; 2.2.1.5. zagruntowanie powierzchni betonowej; 2.2.1.6. wykonanie izolacji przeciwwodnej; 2.2.1.7. ponownie ułożenie płyt granitowych podestu z ewentualną wymianą na nowe wraz z wypełnieniem spoin zaprawą elastyczną mrozoodporną. 2.2.2. Kamienny cokół: 2.2.2.1. oczyszczenie powierzchni kamienia z brudu, kurzu, pozostałości fug; 2.2.2.2. spękane płyty wymienić na nowe lub uzupełnić brakujące ubytki; 2.2.2.3. wypełnienie szczelin zaprawą wodo i mrozoodporną; 2.2.2.4. oczyszczenie i uszczelnienie styku blachy obróbek podstawy z cokołem pomnika masą uszczelniającą; 2.2.2.5. sprawdzenie stabilności mocowania na cokole pomnika liter napisu. 2.2.3. Figura J. Słowackiego z brązu: 2.2.3.1. oczyszczenie figury z korozji, brudu, kurzu za pomocą mosiężnych szczotek; 2.2.3.2. uzupełnienie ubytków z patyny; 2.2.3.3. zabezpieczenie powierzchni inhibitorem korozji miedzi oraz nałożenie mikrokrystalicznego wosku; 2.2.3.4. przepolerowanie powierzchni pomnika w końcowym etapie. 3. Przedmiot zamówienia określają: 1) Nazwa i kod CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45.26.23.30-3 Roboty w zakresie napraw betonu 45.32.00.00 -6 Roboty izolacyjne 45.26.25.10-9 Roboty kamieniarskie 2) Wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, 3) Przedmiary robót - stanowiące załącznik nr 9a i 9b do SIWZ, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 10a i 10b. 5) Dokumentacje projektowe remontu konserwatorskiego pomników stanowiące załącznik nr 11a i 11b 4. Zamawiający rozszerzy odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego bez wad. Uwaga: Zamawiający dopuszcza stosowanie zamiennych materiałów do podanych w dokumentacji projektowej na równoważne zamienniki posiadające stosowne atesty i certyfikaty. 5. Termin wykonania zamówienia 5.1. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 13 lipca 2015 r. od daty podpisania umowy 5.2. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na okres związania ofertą w wysokości: 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ztp.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach