Przetargi.pl
Zbieranie i zagospodarowanie odpadów z poboczy dróg gminnych w Piastowie

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza przetarg

 • Adres: 05-820 Piastów, ul. 11 Listopada 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 723 01 05 , fax. 22 723 01 05
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Piastowa
  ul. 11 Listopada 2 2
  05-820 Piastów, woj. mazowieckie
  tel. 22 723 01 05, fax. 22 723 01 05
  REGON: 00052703200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piastow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zbieranie i zagospodarowanie odpadów z poboczy dróg gminnych w Piastowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zbierania i zagospodarowania odpadów z poboczy dróg gminnych w Piastowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905113005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Koncepcja nadzoru sprzątania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piastow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach